Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 27 de novembro de 2004, quince minutos despois do remate do Consello da Xerencia convocado para o mesmo día en 1ª convocatoria e trinta minutos despois en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

xoves, 23 dec 2004
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 27 DE DECEMBRO DE 2004.ASESORÍA XURÍDICA
1.- Sentenza do TSXG no rec. apelación nº 88/2004 interposto por D. FRANCISCO MARTÍNEZ MUÑOZ contra sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo nº 1 desestimatoria de recurso en relación cos orzamentos para o ano 2001. Desestimado.

2.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 200/2004 interposto polo INSTITUTO GALLEGO DE NUEVAS PROFESIONES e WINTERTHUR contra desestimación presunta de reclamación patrimonial. Desestimado.

3.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4065/01 interposto polo CONCELLO DE VIGO contra desestimación presunta da Deputación Provincial de Pontevedra de rec. resposición contra acordo de compensación de saldos deudores e acredores. Estimado parcialmente.

4.- Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 no r.c.a. nº 220/2004 interposto por D. ANGEL REY COSTAS contra desestimación presunta reclamación patrimonial. Rematado o proceso por satisfacción extraprocesual.


ATENCIÓN CIDADÁ
5.- Indemnización substitutiva por importe de 21.506,16 € a favor da empresa Global Sales Solutions Lines S.L. pola prestación dos servizos de información a través do teléfono 010. Expte. 570/321.

BENESTAR SOCIAL
6.- Bases do programa de prestacións individuais para a prevención, asistencia e promoción social 2005. Expte. 11187/301.

7.- Proxecto de convenio de colaboración con Médicos del Mundo para o desenvolvemento dun proxecto de promoción da saúde. Expte. 11094/301


EDUCACIÓN
8.- Pagamento de asistencias dos representates municipais nos consellos escolares. Expte. 6428/332.


EMPREGO
9.- Dar conta do informe sobre a selección dos/das alumnos/as do Proxecto Alicerce participantes no itinerario de monitor/a de Tempo libre animación á terceira idade e discapacidade. Expte. 2690/077.

10.- Concesión de axudas municipais á creación de empresas do ano 2004 no marco do Plan de Emprego 2004-2007. Expte. 2881/77.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Aboamento á Comunidade de Propietarios do edificio sito en Eugenio Kraff 28, das cotas correspondentes á participación por ter un local en propiedade en dito inmoble. Expte. 17011/240.

12.- Aboamento á Comunidade de Propietarios do edificio sito na rúa República Argentina nº 12-14, das cotas correspondentes á participación por ter videndas en propiedade en dito inmoble. Expte. 17011/240.

13.- Devolución de fianza a favor de Arias Hermanos Construcciones S.A. polas obras de construcción do polideportivo de Bouzas. Expte. 291/241.

14.- Baixa no inventario municipal da máquina Fiat FL 10 B (Parque Móbil) e autorización para enaxenación para chatarra. Expte. 17166/240.

15.- Reclamacións de danos:
a) Dª Teodora Barros Sendón. Expte.
b) 16500/240. Desestimada.
c) D. Anastasio González de la Hera. Expte. 13776/240. Desestimada.
d) Dª. Dolores Martínez Martínez. Expte. 12650/240. Desestimada.
e) Dª Esperanza Segade Díaz. Expte. 13107/240. Estimada.
f) Dª. Remedios Prieto Díaz. Expte. 15367/240. Estimada.

16.- Adxudicación do concurso para a contratación da póliza de seguro da flota do Concello. Expte. 2952/445.

17.- Adxudicación do concurso para a contratación do aluger de maquinaria con operador para o Servizo de Vías e Obras. Expte. 42363/250.

18.- Modificación do contrato de xestión de dinamización sociocultual do Centro de Artesanía Tradicional. Expte. 2520/307.

19.- Adxudicación da contratación de asistencia técnica para a redacción do proxecto básico e de execución para a redacción de proxectos para a captación de fondos europeos. expte. 42214/250.

20.- Declarar deserto o procedemento negociado para a contratación de subministración de materiais de construcción. Expte. 41373/250.

PERSOAL
211.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do servicio de Cemiterios correspondente ao mes de novembro de 2004. Expte. 15472/220.

22.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal da Policía Local que prestou servizo de gran gala con motivo da recepción ao Presidente da Xunta. Expte. 15471/220.

23.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal que prestou servicios provisionalmente no mercado do Progreso e non disfrutou da xornada de verán durante os meses de xullo e agosto de 2004. Expte. 15474/220.

24.- Complemento de productividade do persoal de Cemiterios correspondente ó mes de novembro de 2004. Expte. 15473/220.

25.- Complemento de productividade do persoal de Desinfección correspondente ó mes de novembro de 2004. Expte- 15476/220.

26.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ó mes de novembro de 2004. Expte. 15477/220.

27.- Dar conta de acordo plenario relativo a modificación partida productividade con cargo a créditos non consumidos no Capítulo I de vacantes. Expte. 15371/220.

28.- Dar conta da resolución da Alcaldía de data 3.12.04, sobre gratificación por servicios especiais e extraordinarios do persoal do servicio de Extinción de Incendios por exceso de xornada anual correspondente ó mes de novembro de 2004. Expte. 15469/220.

29.- Indemnización por xubilación anticipada a D. José Ramón Araujo Ramil. Expte. 15479/220.


SEGURIDADE
30.- Revisión de tarifas dos autotaxis da cidade para o ano 2005. Expte. 70372/210.

31.- Revisión das tarifas do transporte urbano colectivo da cidade para o ano 2005. Expte. 70318/210.


TESOURERÍA
32.- Proxecto de convenio de colaboración para a xestión recadadora de ingresos municipais entre o Excmo. Concello de Vigo e a entidade de depósito Banco Etcheverría. Expte. 6397/540.


VIAS E OBRAS
33.- Indemnización substitutiva por importe de 13.761,16 € a favor de Oreco S.A. polo incremento do importe das obras do proxecto de mellora de bairarrúas da rúa Portela. Expte. 43081/250.

34.- Devolución de fianza a D. José Luis Vázquez Fidalgo constituída pola ocupación da vía pública. Expte.43107/250.

XESTIÓN MUNICIPAL
35.- Xustificantes de libramentos.