Escoitar

Xunta de Goberno local

O luns, día 23, a partir das nove da mañá celebra reunión a Xunta de Goberno para tratar un total de 40 asuntos entre os que figura o padrón fiscal do Imposto sobre Bens Inmobles e o de Actividades Económicas.

venres, 20 ago 2004

1.- Actas das sesións ordinarias do 29 e 26 de xullo e 2 de agosto de 2004.

ADMINISTRACIÓN DE TRIBUTOS
2.- Padrón fiscal do Imposto sobre Bens Inmobles de Natureza Urbana do ano 2004.

3.- Padrón fiscal do Imposto sobre Actividades Económicas do ano 2004.

ASESORÍA XURÍDICA
4.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo no RCA núm. 98/2004, interposto por D. Julián Sampedro Sampedro, por denegación municipal do uso de instalacións escolares públicas. Declara inadmisibilidade do recurso.

5.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo no RCA núm. 120/2004, interposto por D. Ricardo Vaz Vázquez e outro, por reclamación de responsabilidade patrimonial. Rematado o proceso.

6.- Sentenza do Xulgado do Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo, no RCA núm. 165/2004, interposto por INTERPARKIN HISPANIA, S.L., obxecto EUI-1993, accesos estacionamento subterráneo praza de Portugal. Desistido.

7.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo no RCA núm. 75/2004, interposto por D. Iván Garabatos Freiría, por sanción de tráfico. Desestimado.

8.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo no RCA núm. 74/2004, interposto por D. Rafael González Pérez, por sanción de tráfico. Desestimado.

9.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo no RCA núm. 50/2004, interposto por REMLE, S.A., liquidación IAE ano 2003. Desestimado.

10.- Sentenza do Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Vigo no RCA núm. 129/2002 e 130/2002, 55 e 64/2003 acumulados, interposto por SESVIGO, por desestimación recursos de reposición contra liquidacións do IBI 1999 ó 2000. Desestima os recursos acumulados.

11.- Sentenza do Xulgado Primeira Instancia núm. 8 de Vigo no Xuízo ordinario núm. 550/2003, interposto por D. Sergio González Fernández, por acción declarativa de dominio. Estimado.

12.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 03/7170/2003, interposto por Dª Mª del Carmen Tolmos Novoa. por liquidación IVTMU, acordo do 31.10.97. Desestimado.

13.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/4027/2001, interposto polo Concello de Vigo, contra resolución da Deputación Provincial do 13.02.2001 desestimatoria de reposición contra anterior do 05.05.2000 sobre compensación de débedas. Estimado parcialmente.

14.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/4358/2001, interposto por Dª Olga Comesaña Fernández, por desestimación "presunta" de reclamación. Estimado.

15.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/4092/2001, interposto por OBRASCON, HUARTE LAIN, S.A., por desestimación presunta da reclamación do 15.09.00 de pagamento da certificación núm. 2 da obra "Foxo de seguridade... do Auditorio municipal Quiñones de León". Estimado en parte.

16.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/4287/2001, interposto por Dª Etelvina García Hermida e Multinacional Aseguradora S.A., por desestimación "presunta" de reclamación do 02.05.00. Estimado.

17.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/5034/2000, interposto pola Asociación Provincial de Empresarios de Pompas Fúnebres de Pontevedra, por "actos" do 28.08.00 (reposición) e 01.06.00 (BOP 21.06.00). Declara inadmisibilidade do recurso.

18.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/5091/2000, interposto por D. Camilo Fernández Parada, contra acordo do Pleno do 31.08.00, requirimento para a recuperación de oficio de bases no Estadio de Balaídos. Desestimado.

19.- Sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no RCA núm. 02/5189/2000, interposto por D. José Antonio Fernández Díaz, contra desestimación presunta polo Concello de reclamación por daños patrimoniais. Estimado.

BENESTAR SOCIAL
20.- Proposta de concesión de subvencións a asociacións de interese social para o ano 2004. Exp. 10961/3001.

21.- Proposta de concesión ou denegación de axudas municipais escolares de libros e comedor para o curso 2004-2005. Exp. 10976/301.

DEPORTES
22.- Solicitude do Club Ciclista Meixoeiro de autorización para realización do IX Trofeo Ciclista Festas de Vigo. Exp. 4686/333.

23.- Solicitude da Federación Galega de Ciclismo de autorización para a realización da III Volta Ciclista a Galicia, etapa Vigo-Vigo. Exp. 4687/333.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
24.- Solicitude da Federación de AAVV Eduardo Chao para a celebración da XII Festa Veciñal no Parque de Castrelos. Expte. 69882/210.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
25.- Proposta de prórroga a Caixa Galicia para prestación de servicios de natureza financeira ó persoal do Concello en instalacións da Casa do Concello. Expte. 293/241.

26.- Contratación por procedemento negociado do servizo de retirada de vehículos mal estacionados na vía pública. Expte. 17023/240.

27.- Expediente de reclamación patrimonial a instancia de D. José Carlos Amorim Pereira. Expte. 16397/240.

28.- Expediente de reclamación patrimonial a instancia de D. David Ricardo Araújo da Silva. Expte. 16398/240.

29.- Expediente de solicitud de desafectación na 1ª Travesía do Padre Celso a instancia de D. José M. Fernández Domínguez. Expte. 16867/240.

PERSOAL
30.- Solicitude da Comisión do Fondo Social de concesión de axudas por reclamación de estudos da segunda convocatoria de 2003. Expte. 15204/220

31.- Solicitude da Comisión do Fondo Social de concesión de axudas socio-sanitarias correspondentes á convocatoria do ano 2004. Expte. 15205/220.

32.- Solicitude da Comisión do Fondo Social de concesión de axudas especiais por importe de 2.378 Euros. Expte. 15206/220.

33.- Expediente de complemento de productividade do persoal do Servizo do Parque Móbil correspondente ó mes de xullo de 2004. Expte. 15200/220

34.- Expediente de productividade por conducir un vehículo municipal sen ser oficial, correspondente ó 2º trimestre de 2004, a favor de D. Alfonso Alonso Rodríguez, do Servizo de Montes, Parques e Xardíns. Expte. 15197/220.

35.- Expediente de complemento de productividade do persoal de cemiterios correspondente ó mes de xullo de 2004. Expte. 15199/220.

36.- Expediente de complemento de productividade do persoal de desinfección correspondente ó mes de xullo de 2004. Expte. 15207/220.

37.- Expediente de gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal de cemiterios correspondente ó mes de xullo de 2004.

38.- Expediente de conctratacón interina dun axudante de oficios con posto de vixilante de instalacións municipais. Expte. 6075/332.

URBANISMO
39.- Convalidación de factura 04/018 da entidade "Fraga, G. Quijada, Portolés y Asociados, S.L." pola redacción do proxecto de modificación da urbanización da superficie do aparcadoiro de Urzáiz. Expte. 614/407.

40.- Rogos e preguntas.