Escoitar

Pleno da Corporación

O luns, día 23, a partir das nove da mañá, reunese en sesión plenaria a Corporación Municipal, no salón de plenos do Concello de Vigo.

venres, 20 feb 2004
1077280841plenon.jpg
Orde do día:

1.- Actas anteriores. (Sesións extraord. 13.12.03 e ordinaria 29.12.03)

ALCALDIA
2.- Nomeamento de representantes do grupo municipal do Partido Popular na Comisión Paritaria de seguemento do acordo regulador-Convenio colectivo e na Comisión Paritaria de formación.

3.- Nomeamento de representantes do grupo municipal do Partido Popular na Comisión de Control do Plan de Pensións.

4.- Nomeamento de representantes do Concello na Comisión Especial de Contas da Mancomunidade da Area Intermunicipal de Vigo.

5.- Proposición da Alcaldía referente á modificación dos Estatutos da Fundación Axencia Intermunicipal de Enerxía de Vigo.

URBANISMO E MEDIO AMBIENTE
6.- Dar conta de Protocolo xeral de colaboración entre o Concello de Vigo e a Consellería de Medio Ambiente para o desenvolvemento de determinadas obras hidráulicas.

7.- Convenio de colaboracióna entre o Concello de Vigo e RENFE para a construcción da nova estación de ferrocarril de Vigo, reordenación da praza da Estación e ordenación do seu ámbito.

8.- Ratificación cambio de usos dos terreos fronte ó centro cultural de Beade (parcelas 000268 e 000269).

9.- Estudio de detalle no cuarteirón núm. 91 do PEEC: incorporación de documentación requirida no acordo de aprobación definitiva. Expte. 7663/411..

XESTIÓN MUNICIPAL
10.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 3.779,67 € a favor de FEUGA pola realización de convenio entre a Universidade de Vigo e a Xerencia de Urbanismo para a implantación de novas tecnoloxías no Concello. Expte. 1300/113.

11.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 14.953,12 € a favor de FUJITSU polo mantemento de ordenadores FUJITSU. Expte. 1295/113.

12.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 338.379,55 € a favor de ESYCSA en concepto dos traballos de mantemento do túnel do Areal. Expte. 10658/444.

13.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 30.000 € a favor de CASTANYER VILA pola realización dunha análise xurídica relacional sobre o proxecto City-Port do Arco Atlántico. Expte. 890/101.

14.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 40.215,19 € a favor de diversos terceiros en concepto de gastos de Relacións Públicas e Alcaldía. Expte. 930/101.

15.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 12.000 € a favor de EUROESPECTÁCULOS MONTERO por traballos de montaxe de palcos. Expte. 39761/250.

16.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 8.847,59 € a favor de GALAICONTROL por traballos de asistencia técnica de coordinación de seguridade e saúde en diversas obras de saneamento. Expte. 37300/250.

17.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 2.071m22 € a favor de EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL, S.A., por traballos realizados na rede semafórica. Expte. 69204/210.

18.- Dar conta indemnización substitutiva por importe de 24.040,48 € a favor de ORECO, S.A., polas reparacións eléctricas do edificio Asefal para acomodar as súas instalacións ás necesidades da Universidade Popular. Expte. 5492/332.

19.- Dar conta indemnización substitutiva a favor de OBRAS Y CONSTRUCCIONES DIOS, S.A., por importe de 9.719,64 € en concepto da instalación de balizado na praia de Canido. Expte. 2224/306.

20.- Dar conta da liquidación do orzamento do Concello e os seus organismos autónomos referente a anualidade 2003.

21.- Proposta de compatibilidade da corporativa municipal Dª Margarida-Rosa Martíns Vilanova co desempeño do seu posto de traballo noutra administración. Expte. 14580/220.

22.- Proposta da Alcaldía-Presidencia para aprobación do réxime retributivo do cargo de titular da Asesoría Xurídica Municipal. Expte. 14792/220.

MOCIÓNS
23.- Moción do Grupo Municipal de DPG sobre reimplantación do céspede do estadio municipal de Balaídos.

24.- Moción do Grupo Municipal de DPG sobre situación dos traballadores do SERGAS en folga de fame.

25.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre apoio da Corporación ó colectivo de profesionais da sanidade en folga de fame.

26.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre realización dunha campaña de potenciación para utilizaro transporte colectivo.

27.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre realizar estudio para rediseñar o Verbum.

28.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre anovación do vixente convenio de colaboración doa CPTOPB para a realización de infraestructuras viarias.

29.- Moción do Grupo Municipal do BNG propoñendo á Administración Hidráulica de Galicia o aumento do caudal de abastecemento de auga

30.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre demisión do Alcalde de Toques e rectificación pública do Presidente da Xunta.

31.- Moción do Grupo Municipal do BNG sobre dotación de máis prazas de aparcadoiro público na cidade.

32.- Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre consntitución da comisión de seguimento dos convenios suscritos co Consorcio da Zona Franca.

33.- Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre nomeamentos dos novos organismos previstos na Lei de Medidas para a modernización do goberno local.

34.- Moción do Grupo Municipal do PSdeG-PSOE sobre a urxente aprobación dos orzamentos municipais.

35.- Rogos e preguntas.
Descargar todas as imaxes