Escoitar

Pleno da Corporación, sesión ORDINARIA

luns, 26 dec 2016
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 17

CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 27 de DECEMBRO de 2016, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


PARTE RESOLUTIVA

1.- Actas anteriores: (Ordinaria (outubro) do 7.11 e extraordinaria do 21.11.2016)

Ditames das comisións informativas:


ORZAMENTOS E FACENDA
2.- Resolución de alegacións e aprobación definitiva do Orzamento do Concello para o ano 2017. Expte. 38/142 (Rexistro Pleno 1473/1101).

RÉXIME INTERIOR, SEGURIDADE E MOBILIDADE
3.- Aprobación inicial da rectificación do Inventario municipal de bens e dereitos anulando a inscripción no epígrafe I do Camiño Fortiñon como vía pública. Expte. 2377/244 (1470/1101).

4.- Proposta de acordo de realización das sesións ordinarias do Pleno tódolos últimos mércores non festivos de cada mes ás 9,00 horas. Expte. 1471/1110


Mocións:

5.- Moción do Grupo municipal Socialista instando á Xunta de Galicia a levar a cabo as modificacións necesarias para garantir unhas obras en condicións respecto ao CEIP Alfonso R. Castelao. Rexistro Pleno 1485/1101.


PARTE DE CONTROL

6.- Dar conta de resolucións da Alcaldía.

7.- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.

8.- Dar conta da Resolución da Alcaldía, de data 8.11.2016, de modificación de delegación de competencias da Alcaldía na Xunta de Goberno Local. Expte. 90/1102 (Rexistro Pleno 1475/1101)

9.- Dar conta da proposta de modificación do cadro de persoal eventual da Alcaldía, e nomeamento de adxunto/a Director de Gabinete de Alcaldía. Expte. 82/1102 (Rexistro Pleno 1476/1101).


Mocións.

10.- Moción do Grupo municipal de Marea de Vigo instando diversas actuacións para a recuperación do río Lagares. Rexistro Pleno 1474/1101.

11.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando a realización dunha auditoría das contas de Vitrasa que permita coñecer a situación real das contas da empresa e os cartos previstos para facer efectiva a posta en marcha do transporte metropolitano. Rexistro Pleno 1484/1101.

12.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando a posta en marcha dun plan de apoio á familia e á natalidade que complemente as medidas impulsadas dende outras administracións, na procura de frear a sangría demográfica que sofre Vigo. Rexistro Pleno 1489/1101.


13.- Formulación de rogos.

14.- Formulación de preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día VINTE E SETE, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.

Vigo, 22 de decembro de 2016
O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL ACCTAL. DO PLENO,Abel Caballero Álvarez Manuel Xosé Lorenzo Penela.