Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 25 feb 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 26 DE FEBREIRO DE 2016.


1.- Acta da sesión ordinaria do 12 de febreiro de 2016.


ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta da relación de Sentenzas e Autos:

a) Expte. 9453/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 4 de Bilbao RC-A nº 90/2015 P.A. Demandante: D. PATRICIA ORMAZA ARMENTIA. Obxecto: Dilixencia de embargo da conta corrente. Natureza: Recadación executiva por sanción de tráfico. Desistimento da actora.

b) Expte. 9416/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 488/2015 P.A. Demandante: JOSÉ MANUEL BARCO PIÑEIRO. Obxecto: Resolución do 23 xuño de 2015-Responsabilidade patrimonial, colector de R.S.U. e vehículo (Expte. 4268/243). Desestimado o recurso.

c) Expte. 9487/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 558/15 P.A. Demandante: DAVID VIDAL RODRÍGUEZ.Obxecto: Resolución do 04.05.2015 (e o 04.08.2015 en reposición) Responsabilidade patrimonial,danos en vehículo na estrada de Marcosende (Expte. 4307/243). Desestimado o recurso.

d) Expte. 9455/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 494/2015. Demandante: María Rosa Rodríguez Costas. Obxecto: Resolución TEA do Concello de Vigo do 18.06.2015 (dilixencia de embargo, multa de tráfico). Estimado o recurso.

e) Expte. 9463/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 547/2015 PA. Demandante: Marcos Antonio González Tesan. Obxecto: Resolución TEA do Concello de Vigo (dilixencia de embargo en execución de sanción de tráfico). Estimado o recurso.

f) Expte. 9511/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 512/2015. Demandante: Eva María Alonso Bastos. Obxecto: Resolución do TEA do Concello de Vigo de 27.07.2015, exención no IVTM. Estimado o recurso.

g) Expte. 9510/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 515/2015. Demandante: CEFERINO BARBAZÁN COSTAS. Obxecto: Resolución do 1.09.15 sanción tráfico N.I.C. Estimado o recurso.

h) Expte. 9519/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo RC-A nº PA 523/2015. Demandante: Francisca Olga Gutierrez Martínez. Obxecto: resolución do 15.7.2015. Reclamación patrimonial administrativa, caída o 5.10.14 no paseo de Samil (Expte. 4546/243). Desestimado o recurso.

i) Expte. 9540/111. Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 506/2015. Demandante: CARLOTA ISABEL LOBATO RODRÍGUEZ. Obxecto: resolución do TEA do Concello de Vigo de 27.07.2015. Dilixencia de embargo (sanción de tráfico). Desistimento por incoparecencia.

k) Expte. 9553/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 549/2015 PA. Demandante: JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución do 25 de setembro de 2015. Sanción de tráfico. Desestimado o recurso.

CONTRATACIÓN
3.- Proposta de inicio do procedemento para a modificación do contrato do Servizo de conservación e reposición de parques infantís, áreas biosaudables, áreas deportivas e ximnásticas e mobiliario urbano do Concello de Vigo. Expte. 8732/446.

4.- Proposta de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios y Provincias. Expte. 5517/241.

CULTURA
5.- Proxecto de convenio de colaboración coa Deputación de Pontevedra para a doazón dunha escultura de "Balbino" de Xosé Neira Vilas. Expte. 14837/331.

6.- Revisión de prezos do contrato de servizos bibliotecarios complementarios para a Biblioteca pública municipal "Xosé Neira Vilas". Expte. 14147/331.

7.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo da Área de Cultura durante o mes de xaneiro de 2016. Expte. 755/330.

EDUCACIÓN
8.- Normas de adxudicación de prazas e matrícula nas Escolas Infantís municipais para o curso 2016/2017. Expte. 17682/332.

9.- Prórroga do contrato de servizos para a xestión, organización e desenvolvemento do Programa municipal de inmersión lingüística mediante integración escolar en período lectivo nun High School "Vigo en Inglés". Expte. 16073/332.

10.- Expediente de contratación do subministro de gas natural para as instalacións dos colexios, escolas infantís e dependencias do Concello de Vigo. Expte. 17125/332.

11.- Dar conta de renuncias voluntarias ao desfrute das bolsas "Concello de Vigo" de beneficiarias de inglés e de italiano e proposta de incorporación de novas beneficiarias das listas de agarda. Expte. 17412/332.

MEDIO AMBIENTE
12.- Plan de ocupación e explotación dos servizos de tempada nas praias do termo municipal de Vigo para o ano 2016. Expte. 11505/306.


MUSEO "QUIÑONES DE LEÓN"
13.- Proposta de autorización de préstamo de pezas arqueolóxicas do Museo municipal "Quiñones de León" para exposición no Museo Centro Gaiás. Expte. 5529/337.

14.- Proposta de autorización para o préstamo temporal da obra "Habitación do Vello Mariño" de Urbano Lugrís ao Museo nacional Reina Sofía para exposición. Expte. 5456/337.


RECURSOS HUMANOS
15.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de seis Subalternos/as, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RD lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, do T.R. EBEP, por un prazo máximo de seis meses, (5 para conserxería a 1 para a XMU). Expte. 27663/220.

16.- Rectificación de erros en expediente administrativo núm.27543/220 de complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección (decembro 2015) Expte.27707/220.

17.- Rectificación de erros en expediente administrativo núm.27588/220 de gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal que traballou o 24, 25 e 31 de decembro de 2015 e 1 de xaneiro de 2016. Expte. 27705/220.

18.- Modificación dos criterios para a autorización da prórroga da situación de servizo activo dos empregados públicos ao servizo do Concello de Vigo. Expte. 27401/220.

19.- Proposta de nomeamento como funcionarios de carreira con cargo a prazas vacantes de inspector/a de medio ambiente (oferta de emprego público 2010-2011). Expte. 27697/220.

20.- Aboamento do complemento de produtividade por toxicidade de D. Miguel Hernández Bernárdez. Expte. 27557/220.

21.- Dar conta de resolucións do concelleiro delegado de Xestión municipal e Persoal:

a) Encomenda de funcións do posto de xefe dos servizos Electromecánicos a D. Benjamín Collazo Rodríguez. Expte. 27566/220.

b) Traslado de Dna. Carmen Sastre Vázquez ao servizo de Relacións Públicas do Concello de Vigo. Expte. 27661/220.

c) Solicitude de encomenda de funcións do posto de xefe de Participación e Atención Cidadá a D. Francisco Javier Gutiérrez Orúe.. Expte.7285/320.

d) Declaración da xubilación anticipada por voluntade do empregado público municipal D. Andrés A. Pardellas Avión. Expte.: 27542/220.

e) Declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. José Riveiro Rodríguez. Expte.: 27636/220.

f) Declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Antonio Varela Álvarez. Expte.: 27635/220.

g) Declaración da xubilación anticipada por voluntade da empregada pública municipal Dna. Teresa González Carrasco. Expte.: 27480-220.

h) Declaración da xubilación anticipada por voluntade do empregado público municipal D. Benjamín Guisande Carrera. Expte.: 27403-220.

i) Execución da sentenza nº 407/2015, do xdo. C-A. Nº 1 no p.a. 455/2015, interposto por D. Amantino Fernández Fernández. Expte. 27732/220.

k) Redución da xornada laboral da empregada pública Dna. Virginia Pereiras Bermejo. Expte.: 27644/220.

SEGURIDADE
22.- Prórroga do contrato do Servizo de mantemento da sinalización horizontal e vertical do Concello de Vigo. Expte. 94856/210.

TRANSPORTES
23.- Indemnizacións substitutiva por importe de 17.231,30 € a favor de INTERPARKING HISPANIA S.A. polos servizos de apoio á xestión do aparcamento sito no subsolo da Praza de Portugal -decembro 2015. Expte. 961/449.

24.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 26 de febreiro de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 24 de febreiro de 2016.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.