Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 18 feb 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 19 DE FEBREIRO DE 2016.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 3 de febreiro e ordinaria do 8 de febreiro de 2016.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas, Decretos e Autos:

a) Expte. nº 9174/111. Sentenza do X. Mercantil nº 3 de Pontevedra. Incidente Concursal nº 406/2013. Demandante: D. AVELINO UCHA OUTERELO. Obxecto:Tercería de dominio, vehículo embargado. Estimada a demanda.

b) Expte. nº 9459/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 383/2015 P.A. Demandante: D. JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ SABUGO. Obxecto: Resolución de 18.02.15. Sanción de tráfico, expediente 148617839. Desestimado o recurso.

c) Expte. nº 9478/111. Sentenza do X. do Mercantil nº 3 de Pontevedra con sede en Vigo. Incidente concursal 310/2012. Demandante: ADMIN. CONCURSAL PROMOCIONES INMOBILIARIAS ROBERAL S.L. Obxecto: alzamento de embargo e devolución de cantidade embargada. Estimada a demanda.

d) Expte. nº 8497/111. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 1ª, no rec. Apelación 334/2015, interposto Dª ANA DOMÍNGUEZ FARIÑAS contra Sentenza desestimatoria do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 53/2014 P.O. sobre responsabilidade patrimonial. Desestimada a apelación.

e) Expte. nº 9502/111. Sentenza do X. do Mercantil nº 3 de Pontevedra con sede en Vigo. Incidente concursal 451/2013. Demandante: ADMIN. CONCURSAL CONTEGAL S.L. Obxecto: alzamento de embargo e devolución de cantidade embargada. Estimada a demanda.

f) Expte. nº 9434/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 511/2015 P.O. Demandante: IC GÓMEZ ULLA S.L. Obxecto: Resolución do 06.05.15 na que se acorda xirar a aparcamentos I.C. GÓMEZ ULLA o importe da diferenza do canon revisado co inicial, así como a diferencia dos anos ingresados (concesión de tres estacionamentos subterráneos-.Expte. 1458/515). Desestimento da demandante.

g) Expte. nº 9512/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 565/2015. Demandante: MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ NOVOA. Obxecto: Resolución do 7.09.2015, reclamación patrimonial administrativa, caída na vía pública.Expte.: 4446/243. Desestimado o recurso.

h) Expte. nº 9485/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 491/2015. Demandante: RITA COSTELA SOBRINO. Obxecto: Resolución do 18.09.15, responsabilidade patrimonial administrativa, caída na vía pública. Desestimado o recurso.

i) Expte. nº 9539/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 586/2015. Demandante: JOSÉ PINSACH AMETELLER. Obxecto: Resolución do 25.09.2015. Procedemento Sancionador Tráfico (N.I.C.). Desestimado o recurso.

k) Expte. nº 9438/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 465/2015. Demandante: EMMANUEL ARTHUR. Obxecto: Resolución 1-09-2015 (en reposición) sanción de trafico (NIC). Estimado o recurso.

l) Expte. nº 9448/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 522/2015 PA. Demandante: CARLOS BASTOS FERNÁNDEZ. Obxecto: resolución do 11.09.15 (EP e imputación). Responsabilidade patrimonial por danos. Expte.: 4558/243. Estimado parcialmente o recurso.

m) Expte. nº 9456/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 539/2015. Demandante: FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE VECIÑOS EDUARDO CHAO. Obxecto: XGL do 17 de xullo de 2015, subvención programa "move Vigo 2014" (Expte. 6127/335) Desestimado o recurso.

n) Expte. nº 9467/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 505/2015. Demandante: JOSÉ LUÍS VIDEIRA LÓPEZ. Obxecto: Resolución do TEA do Concello de Vigo do 30 de xullo 2015, Dilixencia de embargo (IIVTNU e outros tributos). Estimado o recurso.

o) Expte. nº 9233/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PO 378/15. Demandante: CONCEPCIÓN SAMPEDRO GUNTÍN. Obxecto: Resolución responsabilidade patrimonial administrativa,caída na rúa Menéndez Pelayo (Expte.: 4270/243) Desestimado o recurso.

p) Expte. nº 9458/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº: PA 540/2015. Demandante: ANA MARÍA CARAMÉS REQUEJO. Obxecto: resolución TEA Concello de Vigo do 27.08.15. Dilixencia de embargo (sanción trafico). Desestimado o recurso.

q) Expte. nº 9514/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 511/2015. Demandante: CONCEPCIÓN PARRA ROCHA. Obxecto: Resolución do 6.07.15. Respondabilidade patrimonial administrativa, caída na vía pública (Expte. 4511/423) Desestimado o recurso.

r) Expte. nº 9530/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 575/2015. Demandante: NICOLÁS LÓPEZ ALONSO. Sanción de tráfico. Expte.: 158650049. Estimado o recurso.

s) Expte. nº 9476/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 552/2015. Demandante: CONSUELO NOGUEIRA RIAL E 3 PERSOAS MAIS.Obxecto: Resolución do 23.09.15. Desestimación de reingreso ao servizo activo (persoal do hospital municipal transferido). Desestimado o recurso.

t) Expte. nº 9286/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº2 de Vigo no RC-A nº PO 436/2015. Demandante: FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN DE VECIÑOS EDUARDO CHAO. Obxecto: XGL 29.05.2015. Subvención, partida dos orzamentos para 2014 (Expte.: 6927/320) Desestimado o recurso.

u) Expte. nº 9414/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº PA 424/2015. Demandante: RAFAEL ANDRÉ LÓPEZ. Obxecto: resolución 15.07.15. Reclamación patrimonial administrativa, inundación finca octubro 2013 (Expte. 4533/243) Desestimado o recurso.

v) Expte. nº 9529/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 572/2015. Demandante: MARÍA ISAURA FIGUEIRIDO BAHILLO. Obxecto: resolución 13.07.2015 (E.P.) reclamación patrimonial administrativa, caída na vía pública (Expte.: 4465/243). Desestimado o recurso.

x) Expte. nº 9516/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº PA 571/2015. Demandante: Mª ÁNGELES IGLESIAS CERQUEIRA. Obxecto: resolución do TEA do Concello de Vigo 27.08.2015 dilixencia de embargo por varios conceptos acumulados (Expte.: 3868/550 e 26523) desestimado o recurso.

z) Expte. nº 9562/111. Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 599/2015. Demandante: YOLANDA LAGOA IGLESIAS. Obxecto: resolución do 10.08.14, reclamación patrimonial administrativa, caída na vía pública (Expte.: 4481/243). Desestimado o recurso.

CONTRATACIÓN
3.- Clasificación de ofertas para a contratación dos servizos de procuradores que representen ao Concello de Vigo perante distintos órganos xudiciais. Expte. 9408/111.

4.- Adxudicación da contratación do servizo corporativo de impresión. Expte. 7075/113.

CULTURA
5.- Subvención nominativa mediante convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e mailo cine club lumière para a organización da programación de cine en versión orixinal para o exercicio 2016. Expte. 726/330.

DEPORTES
6.- Subvención a favor da Federación de Peñas El Olivo como entidade de élite de Vigo pola dinamización do seu proxecto deportivo durante a temapa deportiva 2015/2016. Expte. 14872/333.

7.- Subvención a favor do Club Vigo Voleibol como entidade de élite de Vigo pola dinamización do seu proxecto deportivo durante a tempada deportiva 2015/2016. Expte. 14874/333.

8.- Bases e Convocatoria de subvencións a entidades deportivas da cidade de Vigo polo desenvolvemento dos seus proxectos deportivos durante a tempada deportiva 2015/2016. Expte. 14871/333.

9.- Expediente de contratación da prestación de servizos para tarefas de control do acceso dos usuarios, mantemento básico, limpeza das instalacións e apertura e peche das pistas municipais de atletismo en Balaídos. Expte. 14569/333.

IGUALDADE
10.- Dar conta da relación de expedientes de contratación tramitados polo rexime de contrato menor polo Servizo de Igualdade durante o mes de xaneiro 2016. Expte. 7096/224.

URBANISMO
11.- Cambio de domicilio social da Xunta de Compensación do Polígono 3 do PERI IV-01 San Roque e Renovación de cargos. Expte. 5153/401.


12.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 19 de febreiro de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 17 de febreiro de 2016.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.