Escoitar

As festas de Nadal deberán dispoñer de autorización regulamentaria

xoves, 19 dec 2002
A Alcaldía publica un bando no que dispón que é preciso contar coas pertinentes autorizacións para organizar actividades de carácter festivo nos días de Nadal, Fin de Ano e Reis, para o que é necesario dispoñer de autorización nos locais que non conten coa licencia para tódolos actos programados.

A falta da preceptiva autorización regulamentaria dará lugar, por parte dos responsables, á comisión de infracción que será tramitada polas canles legalmente establecidas e esto sen prexuízo de calquera outra medida a adoptar.

O Real decreto 2186/1982 de 27 de agosto, aprobou o Regulamento xeral de policía e espectáculos públicos e actividades recreativas, establecéndose nese regulamento a obrigatoriedade xeral de obter a correspondente licencia previa para a realización de calquera espectáculo, servicio ou actividade dos relacionados nese regulamento e as demais actividades de similares características, con independencia de que sexan de titularidade pública ou privada e de que se propoñan ou non finalidades lucrativas.

Sen prexuízo das licencias ou autorizacións pertinentes doutras administracións públicas, aqueles que pretendan organizar actividades de carácter festivo nos días de Nadal, Fin de Ano ou Reis, en locais non previstos a tal efecto e co obxectivo fundamental de velar pola protección das persoas e a súa seguridade, así como polo cumprimento dos fins que persegue a Lexislación vixente en materia de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas e as NBE-CPI 96 referente ás condicións de protección contra incendios dispostas pola Alcaldía.