Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 27 feb 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE FEBREIRO DE 2014.

1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 14 de febreiro de 2014.

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
2.- Proposta de políticas de certificación dos certificados de Empregado Público do Concello de Vigo. Expte. 6671/113.

BENESTAR SOCIAL
3.- Proxecto de Regulamento do Servizo municipal de Teleasistencia domiciliaria do Concello de Vigo. Expte. 90190/301.

4.- Expediente de contratación do Servizo de Vixilancia e Seguridade en "CEDRO" e nas UBAS de Benestar Social. Expte. 88648/301.

5.- Proxecto de convenio coa Asociación de Axuda ao Toxicómano "Érguete" para a realización da actividade do programa de pisos de apoio á incorporación social de drogodependentes na cidade de Vigo para o ano 2014. Expte. 90296/301.

6.- Proxecto de convenio coa "Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo para a atención das necesidades básicas dos centros específicos de atención a persoas en estado de necesidade. Expte. 89947/301.

CONTRATACIÓN
7.- Adxudicación do procedemento aberto para a contratación dos servizos de xestión do Centro de Usos Múltiples Vigosónico. Expte. 3927/336.

8.- Adxudicación do alleamento de vehículos para chatarra. Expte. 4703/241.

9.- Devolución de garantías:
a) Servicios de Mantenimiento y Limpieza S.L. Expte. 4727/241.
b) Civis Global S.L. Expte. 4724/241.


DEPORTES
10.- Proposta de autorización para a organización do "XV Trofeo Cidade de Vigo de Mountain Bike-Vigo Bike Contest" nos montes de Coruxo os días 1 e 2 de marzo. Expte. 12956/333.

11.- Proposta de autorización para organizar a carreira "Memorial Eulogio González" o día 16 de marzo. Expte. 12898/333.

12.- Proposta de autorización para organizar o "IV Cross Escolar Colexio Monterrey" o día 23 de marzo. Expte. 12906/333.

13.- Proposta de autorización para a organización do "XXXVIII Cross Escolar Coutada Beade" o día 30 de marzo. Expte. 12899/333.

EDUCACIÓN
14.- Indemnización substitutiva a favor de Inaxinaría S.L. polo Servizo de Xestión da Escola municipal de teatro durante o mes de xaneiro de 2014. Expte. 15732/332.

MEDIOAMBIENTE
15.- Plan de ocupación, instalación e explotación de servizos de tempada (quioscos) nas praias do do término municipal de Vigo- ano 2014. Expte. 9978/306.
PATRIMONIO
16.- Indemnización substitutiva por importe de 111.082,60 € a favor da compañía aseguradora MAPFRE seguros pola cobertura da póliza de responsabilidade civil do Concello de Vigo e Organismos Autónomos. Expte. 297/242.

RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas oficiais sepultureiros/a. Expte. 24886/220.

18.- Liquidación de xuros na execución 2289/2012 do Xulgado do Social nº 3 no procedemento 780/2011 (Sonia Martínez Alonso). Expte. 24899/220.

19.- Liquidación de xuros na execución 334/2010 do Xulgado do Social nº 2 no procedemento 760/2011 (Mª del Carmen Mouriño Barros). Expte. 24900/220.

20.- Liquidación de xuros na execución 102/2013 correspondente ao procedemento 1147/2009 do Xulgado do Social nº 3 de Vigo (Mª del Carmen Cores Otero, Mª Gloria Pérez Durán, Mª Fátima Núñez Vázquez e Alejandra Sousa Fernández). Expte. 24917/220.

SERVIZOS
21.- Dar conta da acta de recepción das instalacións da EDAR provisional do Lagares. Expte. 2365/440.

22.- Proposta de aprobación da Memoria valorada da "renovación da rede de abastecemento na rúa Jenaro de La Fuente, entre rúa Toledo e rúa Aragón" (Plan de Inversións de Aqualia). Expte. 2543/443.

XUVENTUDE
23.- Proxecto de convenio coa Asociación Veciñal e Cultural de Lavadores para o desenvolvemento dun Programa de dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca. Expte. 4134/336.

24.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 28 de febreiro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 26 de febreiro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.