Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 7 nov 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 8 DE NOVEMBRO DE 2013.1.- Acta da sesión ordinaria do 25 de outubro e extraordinaria e urxente do 29 de outubro de 2013.

DEPORTES
2.- Proposta de autorización para realizar a "Marcha ciclista non mais mortos nas estradas" o día 10 de novembro. Expte. 12565/333.

3.- Proposta de autorización para realizar o evento deportivo "I Subida a San Miguel de Oia", o día 17 de novembro. Expte. 12461/333.

4.- Proposta de autorización para realizar a "I Carrera El Castro 2013" o día 17 de novembro. Expte. 12401/333.

5.- Proposta de autorización para realizar o "XXXV Memorial Belarmino Alonso de campo a través" o día 24 de novembro. Expte. 12502/333.

EMPREGO
6.- Subsanación de erro no importe concedido a tres solicitantes das axudas municipais á contratación do ano 2013, aprobadas pola X.Goberno local o 18.10.13. Expte. 10374/77.

7.- Proposta de concesión de axudas municipais á creación de empresas. 2013. Expte. 9625/77.

MERCADOS
8.- Regularización de situacións nas concesións de dominio outorgadas a fin de proceder ó sorteo de postos e posterior traslado ó novo Mercado do Progreso:

8.1) Mª Carmen Oya Amoedo. Expte. 153/551.
8.2) María Dolores Oya Amoedo. Expte. 155/551.
8.3) Josefina Marcos Vidal. Expte. 159/551.
8.4) Ameixoa S.L. Expte. 160/551.
8.5) Ameixoa S.L. Expte. 161/551.
8.6) Mª Rosario Doval Fernández. Expte. 162/551.
8.7) Manuel Gil rocha. Expte. 163/551.
8.8) Hector Soto gonzález. Expte. 164/551.
8.9) Gerardo Rodríguez Rodríguez. Expte. 165/551.
8.10) Mª Carmen Soto vieiro. Expte. 166/551.
8.11) Jose Manuel Fraga Pérez. Expte. 167/551.
8.12) Fermina Lorenza Barreiro Rial. Expte. 168/551.
8.13) Manuel Jorge Seijo. Expte. 169/551.
8.14) Manuel Jorge Seijo. Expte. 170/551.
8.15) María del Pilar Collazo Barreras. Expte. 171/551.
8.16) Josefina Villanueva Gondar. Expte. 172/551.
8.17) Gloria Cal Canda. Expte. 173/551.
8.18) Josefina Villanueva Gondar. Expte. 174/551.
8.19) Manuel Rosario González. Expte. 181/551.
8.20) Jose Manuel Fraga Pérez. Expte. 191/551.
8.21) Gloria Cal Canda. Expte. 193/551.
8.22) Francisco Guede Coello. Expte. 194/551.
8.23) María Teresa Collazo Mayor. Expte. 200/551.
8.24) Francisca Amoedo Bouzón. Expte. 204/551.
8.25) Patricia Rodríguez Cendón. Expte. 206/551.
8.26) Mª Carmen Domínguez Fernández. Expte. 207/551.
8.27) Mª Angeles Bastos Besada. Expte. 208/551.
8.28) Mª Carmen Araujo Castro. Expte. 211/551.
8.29) Mª del Carmen Fraga Mariño. Expte. 214/551.
8.30) Natividad González Cayetano. Expte. 215/551.
8.31) Julia Quinteiro Quintas. Expte. 217/551.
8.32) Julia Quinteiro Quintas. Expte. 218/551.
8.33) Plácida Castro Castro. Expte. 220/551.
8.34) Ana María Albes González. Expte. 221/551.
8.35) Victoria Alves Gónzalez. Expte. 222/551.


OSPIO
9.- Devolución de avais á empresa Eiriña, S.L. constituídos para responder do acopio de materiais da obra "Humanización da rúa Nicaragua Fase I". Expte. 2456/443.

PARQUE MOBIL
10.- Segunda prórroga do contrato de subministración de combustibles do parque Móbil municipal. Expte. 10034/445.


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
11.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a "Unión comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo, para axudar ao financiamento das actividades da entidade para o 2013, e do mantemento necesario durante xaneiro e outubro. Expte. 6293/320.RECURSOS HUMANOS
12.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal dos distintos servizos correspondentes ao mes de setembro de 2013. Expte. 24499/220.

13.- Complemento de produtividade a condutores adscritos ao Gabinete de Alcaldía. Expte. 24513/220.

14.- Modificación do regulamento de funcionamento do Comité de Seguridade e Saúde Laboral. Expte. 24385/220.

15.- Execución de títulos xudiciais 113/2013 do Xulgado do Social nº 2 de Vigo, nos autos 938-939 e 940/2009, en materia de cantidades (Susana González Torres, Juan F. Martín Martínez e Ana Ma. Mouriz Martínez). Expte. 24474/220.

16.- Solicitude de abono de seguro de viaxe ao empregado municipal D. Manuel López Rodríguez, por viaxar a un país sen cobertura pola Seguridade Social. Expte. 24550/220.

17.- Dar conta resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de autorización de permiso non retribuído á empregada municipal Da. Silvia Martínez Guede. Expte. 24566/220.

TESOURERIA
18.- Indemnización substitutiva por importe de 4.749,50 € a favor de Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada S.L. pola prestación de Regularización de bases de Seguridade Social 2010-2011. Expte. 92/542.

TRANSPORTES
19.- Indemnización substitutiva a favor de Vitrasa polos servizos de transporte colectivo ao CUVI mediante lanzaderas nos meses de xuño e xullo 2013. Expte. 120/449.

20.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 8 de novembro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 6 de outubro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.