Escoitar

Xunta de Goberno Local

mércores, 30 out 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 31 DE OUTUBRO DE 2013.1.- Acta da sesión ordinaria e dúas extraordinarias e urxente do 18 de outubro de 2013.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 173/2013 P.A. Demandante: Dª IOLANDA ALONSO REGUEIRO. Obxecto: Resolución do 12 de xuño de 2013, permiso de paternidade. Estimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 338/2012 P.O. Demandante: "CASTRO GALICIA S.A." Obxecto: Resolución do Tribunal Económico-Admtvo do Concello de Vigo do 16.7.2012. Expte.: 1577/550. Estimado parcialmente o recurso.

c) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 90/2013 P.A. Demandante: Dª GUADALUPE PRIETO TELLADO E OUTRAS 2 PERSOAS. Obxecto: Desestimación presunta (e serodia do 7-10-2011) reclamación patrimonial, expte.: 2709/243. Inadmisión por extemporaneidade do recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 104/2013 P.O. Demandante: "SETEX APARKI S.A." Obxecto: XGL 8.3.2013, Recurso de lesividade sobre acordos da XGL do 23.3.2009, 14.6.2010 e 8.11.2010, sobre revisión de prezos (2ª,3ª e 4ª) do contrato de retirada de vehículos da vía pública. Desestimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 391/2012. Demandante: EULEN S.A. Obxecto : Recurso especial de contratación, Servizo de información, tfno. 010. Desestimada a demanda.

f) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 200/2013 P.A. Demandante: AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS AXA. Obxecto: Desestimación presunta reclamación de danos. Rematado o procedemento.

g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 66/2013 P.O. Demandante: D. JUAN CARLOS DOVIGO PRIETO E OUTROS. Obxecto: XGL 1.10.2012, Recurso especial contratación, contrato servizo Intervención familiar (Expte.: 59058/301). Desestimado o recurso.

h) Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 199/2013 P.A. Demandante: D. CRISTIAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. Obxecto: Resolución 9.5.2013, sanción de tráfico. Desestimado o recurso.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
3.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación de Peñas Recreativas "El Olivo" para a organización da Festa do Magosto 2013. Expte. 5238/335.

IGUALDADE
4.- Proposta de aoturización á Concellería de Igualdade e ao Consello Municipal da Muller para organizar o evento "ENLAZAVIGO 2013" do 21 ao 27 de novembro. Expte. 6065/224.


INTERVENCIÓN XERAL
5.- Dar conta das "Normas para o peche do exercicio orzamentario do ano 2013". Expte. 102242/140.

PARQUE MÓBIL
6.- Enaxenación para chatarra de vehículo municipal. Expte. 10017/445.

7.- Indemnización substitutiva por importe de 76.402,64 € a favor de "Plus Ultra Seguros Generales y Vida S.A. de Seguros y Reaseguros" pola prestación do servizo de aseguramento da flota municipal. Expte. 10012/445.

POLICÍA LOCAL
8.- Dar conta dos expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo da Policía Local durante o terceiro trimestre de 2013. Expte. 39265/212.


RECURSOS HUMANOS
9.- Execución de títulos xudiciais 75/2013 do Xulgado do Social nº 4, dos de Vigo, nos autos 943/2008, en materia de cantidades (José A. Muiños Acuña). Expte. 24475/220.10.- Complemento de produtividade por conducir vehículo, sen ser oficial, do persoal dos distintos servizos correspondente ao 3º trimestre 2013. Expte. 24502/220.

11.- Complemento de produtividade a empregados municipais pola limpeza de fontes ornamentais correspondente ao 3º trimestre 2013. Expte. 24530/220.

12.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servizo de Cemiterios por exceso de xornada anual correspondente ao mes de setembro de 2013. Expte. 24501/220.

13.- Alegación ao expediente 23463/220, formulada por D. Celso Peitieiros Rodríguez. Expte. 24368/220.

14.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Servizo de Desinfección correspondente ao mes de setembro de 2013. Expte. 24497/220.

15.- Complemento de produtividade do persoal do Servizo de Cemiterios por xornada partida correspondente ao mes de setembro de 2013. Expte. 24498/220.

16.- Complemento de produtividade por conducir maquinaria pesada do persoal do Servizo do Parque Móbil correspondente ao 3º trimestre 2013. Expte. 24508/220.

17.- Gastos de locomoción do persoal municipal correspondente aos meses de xullo-setembro 2013. Expte. 24538/220.

18.- Dar conta resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 17/10/2013, de declaración de xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. José María Brañas Pérez. Expte. 24327/220.

19.- Dar conta resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 18/10/2013, de solicitude de continuidade no servizo activo formulada por D. Enrique Cuquejo Taboada. Expte. 24440/220.

20.- Dar conta resolución do Concelleiro-delegado de Xestión Municipal de data 24/10/2013, de declaración de xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Enrique Cuquejo Taboada. Expte. 24447/220.


SEGURIDADE
21.- Devolución de aval á Asociación Cultural y Deportiva Pablo Gallego Pecheche constituída pola celebración do XVI Memorial Pecheche. Expte. 87059/210.

22.- Rogos e preguntas.DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 31 de outubro de 2013, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 29 de outubro de 2013.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.