Escoitar

Orde do día da Xunta de Goberno Local

xoves, 22 ago 2013
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE AGOSTO DE 2013.


1.- Acta da sesión ordinaria e extraordinaria e urxente do 2 de agosto de 2013.

BENESTAR SOCIAL
2.- Resolución de recursos potestativos de reposición contra outorgamento das subvencións de bono-taxi, ano 2013. Expte. 81095/301.

3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 06/2795, 11/1256, 1558/14, 992/14, 1193/12, 1666/05, 698/04.

CEDRO
4.- Indemnización substitutiva por importe de 57.370,92 € a favor de Eulen Servicios Sociosanitarios pola prestación dos servizos de apoio á unidade asistencial de drogodependencias CEDRO- xullo 2013. Expte. 2005/315.

CONTRATACIÓN
5.- Proposta de adxudicación do procedemento negociado con publicidade para a contratación das obras de derruba do edificio municipal do antigo restaurante "El Castillo". Expte. 6820/307.

6.- Proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación da prestación do Servizo de Axuda no Fogar. Expte. 80269/301.

7.- Devolución de garantía a Tecnocom Telecomunicaciones y Energía, S.A. Expte. 6684/113.

DEPORTES
8.- Solicitude de autorización do Club Ciclista Vigués para a organización do "XL GRAN PREMIO CICLISTA CIDADE DE VIGO" o 31 de agosto, Expte. 12338/333.

EDUCACIÓN
9.- Pago de dietas de representantes don Consellos Escolares. Expte. 15283/332.

EMPREGO
10.- Convocatoria e bases reguladoras das subvencións para o fomento do emprego nas asociacións veciñais para o exercicio 2013. Expte. 10119/77.
11.- Promoción polo Concello de Vigo dun proxecto empresarial para a súa presentación ao Programa de Iniciativas Locais de Emprego (ILEs) da Conseelería de Traballo e Benestar. Expte. 10277/77.

FOMENTO
12.- Devolución de fianza a ORECO S.A. constituída para responder do acopio de materiais da obra"Humanización da rúa Aragón Fase 2". Expte. 2409/443.

INTERVENCIÓN
13.- Relación de libramentos a xustificar. Expte. 102206/140.

RECURSOS HUMANOS
14.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sen ser oficial do persoal dos distintos servizos correspondente ao 2º trimestre 2013. Expte. 24329/220.

15.- Complemento de produtividade por xornada partida do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de xullo de 2013. Expte. 24330/220.

16.- Complemento de produtividade a D. Camilo Fontan Balbuena, 1º semestre 2013. Expte. 24286/220.

17.- Productividade empregados do Servizo de Electromecánicos pola limpeza das fontes ornamentais, 2º trimestre 2013. Expte. 24287/220.

18.- Reclamación previa en materia de recoñecemento de dereito formulada por Mª Asunción Pérez González . Expte. 24289/220.

19.- Dar conta de Resolucións do concelleiro delegado da Área de Xestión Municipal:
a) Resolución de aceptación da renuncia ao posto de traballo de D. Iago Herruzo Silva "Programa Vigo Emprega". Expte. 24320/220.
b) Resolución da declaración de xubilación de D. Antonio Amoedo Garcia. Expte. 24326/220.

SECRETARÍA XERAL
20.- Solicitude de autorización da secretaria do Goberno Local para asistir a congreso e cursos de formación organizados polo INAP. Expte. 1369/110.


SEGURIDADE
21.- Devolución de fianzas:
a) Asociación de Veciños Praza da Miñoca. Expte. 86402/210.
b) Asociación Cultural Comisión de Festas de San Paio de Navia. Expte. 83373/210.
c) Agrupación Comisións de Festas de Vigo. Expte. 86432/210.

22.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 23 de agosto de 2013, ás 11,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE. Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 22 de agosto de 2013.