Escoitar

Pleno

Orde do día:

mércores, 23 dec 2009
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 19


CONVOCATORIA

ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 28 de DECEMBRO de 2009, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.

1.- Dar conta de resolucións da Alcaldía.

2.- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.

ALCALDÍA
3.- Dar conta de resolucións da Alcaldía:

a) De data 09.12.09 de delegación de competencias en D. Carlos López Font durante a ausencia de D. Xulio Calviño Rodríguez.
b) De data 15.12.09 de delegación de competencias no Tenente de Alcalde durante ausencia do Alcalde-Presidente.

XESTIÓN MUNICIPAL
4.- Proposta do concelleiro delegado de Xestión Municipal de integración do Concello de Vigo na Agrupación Europea de Cooperación Territorial, AECT. Expte. 1269/110.

MOCIÓNS
5.- Do Grupo municipal do BNG relativa ó pagamento en prazo ás persoas beneficiarias da Lei de Dependencia. Doc. 90168162.

6.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular solicitando a entrega no prazo máximo de sete días do regulamento do Pleno. Doc. 90132929.

7.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instar ó Ministerio de Economía e Facenda deixar sen efecto a subida impositiva. Doc. 90132930.

8.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instando a convocatoria da comisión informativa de Control da Contratación. Doc. 90132932.

9.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular presentando medidas económicas para reducir os efectos negativos da crise. Doc. 90132933.

10.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instar á Xunta de Galicia un sistema de gratuidade solidaria para os libros de texto do ensino obrigatorio. Doc. 90132935.

11- Moción do Grupo municipal do Partido Popular instar ó Ministerio de Xustiza a posta en funcionamento dunha nova Sección da Audiencia Provincial en Vigo. Doc. 90132938.

12.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular solicitando o incremento no próximo orzamento do 0,3% en Cooperación Internacional. Doc. 90132939.

13.- Moción do Grupo municipal do Partido Popular relativa á ampliación das frecuencias da liña de Vitrasa núm. 281. Doc. 90132940.

14.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día 28 DE DECEMBRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.

Vigo, 22 de decembro de 2009
O ALCALDE, A SECRETARIA XERAL DO PLENO,
Abel Caballero Álvarez Mª Concepción Campos Acuña.