Escoitar

Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo

Orde do día:

martes, 22 dec 2009
De conformidade co establecido nos artigos 7 e 9 dos Estatutos da Xerencia Municipal de Urbanismo, proponse para a vindeira sesión ordinaria do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo, a seguinte:

ORDE DO DÍA:

1. APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES (17.12.09)

ASUNTOS COMPETENCIA DO CONSELLO DA XERENCIA DE URBANISMO:
2. TOMA DE COÑECEMENTO DO INFORME SOBRE SOLICITUDE DO MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL E MARINO EN RELACIÓN Á CONSULTA SOBRE DECISIÓN DE SOMETER A EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL O PROXECTO DE "MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DE LOS MUELLES COMERCIALES 2ª FASE DEL PUERTO DE VIGO". EXPTE. 12363/411.
3. PRODUTIVIDADE DO PERSOAL PROPIO DO ORGANISMO AUTÓNOMO "XERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO" CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2009. EXPTE. 4160/407.
4. AXUDAS Á REHABILITACIÓN. APROBACIÓN PROVISIONAL DE AXUDA PARA ELEMENTOS COMÚNS EN RÚA ÁGUIA Nº 2. EXPTE. 429/431.
5. PROPOSTA DE NOMEAMENTO DE 9 ADMINISTRATIVOS POLA QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA CORRESPONDENTES AOS PROCESOS SELECTIVOS DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO 2009. EXPTE. 4186-407.
6. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS RESOLTOS POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:
EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 66859/421 CARMEN DOMÍNGUEZ CASAL DERRIBO EDIFICACIÓN
2. 67928/421 ALFONSO FONTENLA FORMOSO DERRIBO EDIFICACIÓN
EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:
ESTIMADAS:
3. 35671/422 CIRCO COLISEO SL CIRCO
4. 35238/422 MC DONALDS SISTEMAS DE ESPAÑA INC TERCIARIO-HOSTALEIRO
5. 67150/421 MC DONALDS SISTEMAS DE ESPAÑA INC EDIFICIO
7. DAR CONTA DOS EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLO DELEGADO DA ÁREA DE URBANISMO E VIVENDA:
EXPEDIENTES DE LICENZA DE OBRAS:
ESTIMADAS:
1. 66331/421.- FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ DEVOLUCIÓN AVAL
2. 67940/421.- CARLOS COSTAS OITABÉN DEVOLUCIÓN AVAL
3. 68129/421.- CASADEVALL SALGADO PROMOCIONES DEVOLUCIÓN AVAL
4. 68343/421.- CASTRO GALICIA SA DEVOLUCIÓN AVAL
5. 68378/421.- RIVAMARTI PROMOTORA DEVOLUCIÓN AVAL 66228/421.- MARÍA CARMEN MATILDE ÁLVAREZ VIVENDA UNIFAMILIAR
6. 68389/421.- PROMO ATLANTIS SL DEVOLUCIÓN AVAL
7. 48895/421.- GESTIONES URBANÍSTICAS Y DE NEGOCIOS SL EDIFICIO
8. 43871/421.- JESÚS REGUEIRO LAJE E JOSÉ FEIJÓO VIVENDA UNIFAMILIAR
9. 66591/421.- JAVIER RAMILO COSTAS VIVENDA UNIFAMILIAR
10. 67187/421.- MIGUEL A. ROMÁN ESPIÑEIRA VIVENDA UNIFAMILIAR
11. 42882/421.- COPAGA SA REFORMA/AMPLIACIÓN
12. 64314/421.- JUÁN OUJO ROMERO REFORMA/AMPLIACIÓN
13. 65961/421.- COLEGIO LA ENSEÑANZA REFORMA/AMPLIACIÓN
14. 66268/421.- GUILLERMO ARBONES LAGO REFORMA/AMPLIACIÓN
15. 67994/421.- COM. PROPIETARIOS GARAJE ESTRADA 14-26 REFORMA/AMPLIACIÓN
16. 66438/421.- ROBERTO LORENZO COMESAÑA MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
17. 66664/421.- PROMOCIONES PROMAGÓN SL MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
18. 66985/421.- ELENA MOLARES LAGO MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
19. 67101/421.- JACINTO RIAL FERNÁNDEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
20. 67925/421.- ANTONIO MÉNDEZ RODRÍGUEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
21. 67975/421.- EDUARDO PÉREZ ESTÉVEZ MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
22. 68037/421.- TRINIDAD ÁLVAREZ MUÍÑOS MURO DE CONTENCIÓN/PECHE
23. 66006/421.- YABALEJO SL DERRIBO EDIFICACIÓN
24. 67452/421.- ROSA VILLAR ALONSO DERRIBO EDIFICACIÓN
25. 65602/421.- FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ E OUTRA PRIMEIRA OCUPACIÓN
26. 67929/421.- MARCOS TORRE BOUZA PRIMEIRA OCUPACIÓN
27. 62844/421.- Mª CARMEN MALLO QUINTAS CAMBIO DE CUBERTA
28. 67076/421.- LEONOR ORTIGUELA PÉREZ CAMBIO DE CUBERTA
29. 68470/421.- GLORIA CARIDE LÓPEZ CAMBIO DE CUBERTA
30. 16/420.- ARTE Y CERÁMICA DE GALICIA SL COMERCIO
CADUCIDADE:
31. 54712/421.- JOSÉ ABREU RODRÍGUEZ REFORMA/AMPLIACIÓN

EXPEDIENTES DE LICENZA DE ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS:

ESTIMADAS:
32. 51055/421.- CONTENUR ESPAÑA E OTTO INDUSTRIAL REFORMA COMERCIAL
33. 28235/422.- CONTENUR ESPAÑA E OTTO INDUSTRIAL ALMACÉN/ACTIV. MOLESTA
34. 27093/422.- JUAN MANUEL FERREIRO FERNÁNDEZ BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE
35. 30323/422.- FRANCISCO LÓPEZ GULÍAS VENDA POLO MIÚDO
36. 35371/422.- REYMO GALICIA SL VENDA POLO MIÚDO

REMISIÓN MEDIO AMBIENTE:
37. 32325/422.- DOPESO & JUSTO ASOCIADOS SL BAR/CAFEBAR/RESTAURANTE

8. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS


Vigo, 18 de decembro do 2009
A XERENTE DE URBANISMO

Julia Chamosa Martín

DECRETO DE CONVOCATORIA

Examinada a relación de asuntos precedente correspondente ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, en uso das atribucións que me confire o artigo 5.b) dos estatutos, convócase ao Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na Sala de Reunións da Xunta de Goberno Local, o miércoles día 23 de decembro de 2009, ás 9:00 horas, en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

Notifíquese ós Sres. membros do Consello, e fágase público no taboleiro de anuncios da casa do Concello, para os efectos de información.


Vigo, 18 de decembro de 2009

Por delegación
O ALCALDE-PRESIDENTE A SECRETARIA XERAL DO PLENO
DA XERENCIA DE URBANISMOAbel Caballero Álvarez Mª Concepción Campos Acuña