Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 22 set 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 23 DE SETEMBRO DE 2016.
1.- Actas da sesión ordinaria do 9 de setembro e extraordinaria e urxente do 12 de setembro de 2016.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proxecto anual de servizos sociais comunitarios municipais 2016: Reformulación da solicitude de financiamento de gastos de persoal. Expte. 119997/301.

3.- Prórroga do contrato do Servizo de Intervención familiar. Expte. 129930/301.

CONTRATACIÓN
4.- Clasificación de ofertas para a contratación da subministración de bancos. Expte. 8857/446.

5.- Proposta de adxudicación da subministración de árbores, arbustos e plantas de tempada. Expte. 8566/446.

6.- Proposta de adxudicación da contratación do Servizo de atención e control do público en Vigozoo. Expte. 7144/612.

7.- Proposta de adxudicación da prestación dos servizos de educación permanente de adultos. Expte. 17747/332.


DEPORTES
8.- Proposta de autorización para a organización do evento "IV Triatlón Desafío Islas Cies" o vindeiro día 24 de setembro de 2016. Expte. 15015/333.

DIRECCIÓN DE INGRESOS
9.- Rectificación de erro no expediente 2315/500.- Modificación da Ordenanza Fiscal Xeral. Expte. 2327/500.

EDUCACIÓN
10.- Prórroga do contrato de servizos para a xestión e transporte dos desprazamentos escolares do programa educativo municipal "Vigo por dentro, coñece a túa cidade". Expte. 16213/332.

EMPREGO
11.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Centro de Formación Divino Maestro e o Concello de Vigo para prácticas dos alumnos de curso "Dinamización comunitaria – AFD 2016". Expte. 13311/77.

LIMPEZA
12.- Revisión ordinaria do prezo do contrato da recollida e transporte de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e de praias do Concello de Vigo. Expte. 6104/252.

13.- Revisión ordinaria do prezo do contrato do servizo de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos residuos sólidos urbanos reciclables, do Concello de Vigo. Expte. 6103/252.

PARQUE MOBIL
14.- Expediente de contratación do subministro para a adquisición dun vehículo tipo dumper para carga de materiais de obra (chasis e carrozado) para o Parque Móbil municipal. Expte. 11789/445.

PARQUES E XARDÍNS
15.- Plan de seguridade e saúde no Traballo para a execución das obras de "Reparación do palco do Parque da Guía". Expte. 9062/446.


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
16.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Veciños Novo Vigo para o fomento das actividades da entidade para o 2016, mediante financiamento do alugueiro do seu local social- xaneiro e outubro 2016. Expte. 7406/320.


RECURSOS HUMANOS
17.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas dun/dunha enxeñeiro/a técnico/a en topografía, baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP, por un prazo máximo de seis meses para o servizo de Vías e Obras. Expte.28597/220.


18.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de dous/dúas axudantes de oficios baixo a modalidade prevista no art. 10.1.d) do RDL 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o TRLEBEP, por un prazo máximo de seis meses para o servizo de Desinfección. Expte. 28479/220.

SERVIZOS XERAIS
19.- Proxecto de obras "Mellora da accesibilidade peonil entre a Porta do Sol e Abeleira Menéndez. Fase II". Expte. 3199/440.

VIAS E OBRAS
20.- Proxecto para a execución das obras de "Acondicionamento da Praza de titularidade municipal sobre o Mercado do Progreso". Expte. 78039/250.

21.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 23 de setembro de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 23 de setembro de 2016.
MXLP/me.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.