Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 15 mai 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 16 DE MAIO DE 2014.


1.- Acta da sesión ordinaria do 5 de maio de 2014.

ALCALDÍA
2.- Aboamento á Fundación PROVIGO da aportación do Concello de Vigo como socio fundador. Expte. 11177/101.

CEDRO
3.- Indemnización substitutiva por importe de 5.530,96 € a favor de EULEN SEGURIDAD S.A. pola prestación dos servizos de vixilancia e seguridade na UAD CEDRO e UBAS- abril 2014. Expte. 2143/315.

CONTRATACIÓN
4.- Devolución de garantías:
a) Producción e Xestión Cultural S.L. Expte. 5157/104
b) IMES S.A. Expte. 4805/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
5.- Dar conta da relación de expedientes de contratación gasto menor tramitados polo servizo da Área de Cultura, Festas e Museos no mes de abril de 2014. Expte. 313/330.

6.- Dar conta da relación de expedientes de contratación gasto menor realizados polo Servizo de Cultural durante o mes de abril de 2014.

7.- Subvención nominativa do Concello de Vigo á Fundación Marco para o exercicio 2014. Expte. 715/341.

DEPORTES
8.- Proposta de autorización pra organizar a "III Carreira Popular da Cereixa" o indeiro 1 de xuño en Beade. Expte. 13045/333.

9.- Proposta de autorización para organizar o "VI Marathon Infantil de Coia" o vindeiro día 1 de xuño. Expte. 12918/333.

10.- Proposta de autorización para organizar a "Carreira solidaria corremos x Alex" o vindeiro 15 de xuño. Expte. 12913/333.

EDUCACIÓN
11.- Proposta de aprobación do contido refundido e consolidado da "Guía técnica de Mantemento para os centro escolares públicos". Expte. 16026/332.
EMPREGO
12.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo servizo de Desenvolvemento Local e Emprego durante os meses de xaneiro e abril de 2014. Expte. 10944/77.

IGUALDADE
13.- Solicitude de subvención ante a Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia para accións encamiñadas á promoción da igualdade. Expte. 6324/224.

MONTES, PARQUES E XARDÍNS
14.- Devolución de fianza á empresa Sánchez Álvarez S.L. por retirada de árbore en rúa Eduardo Iglesias nº 22. Expte. 7565/446.


RECURSOS HUMANOS
15.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sin ser oficial do persoal do Servizo de Vías e Obras correspondente ao 1º trimestre de 2014. Expte. 25218/220.

16.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de novembro 2013 e marzo 2014 Expte. 25144/220.

17.- Autorización de aboamento de produtividade por toxicidade ao persoal das brigadas de pavimentación do Servizo de Vías e Obras e Parque Móbil. Expte. 23537/220.

18.- Complemento de produtividade ao persoal que participa nas tarefas de limpeza especial das fontes ornamentais do Concello de Vigo. Expte. 25215/220.

19.- Dar conta de resolucións do Concelleiro da Área de Xestión municipal:

a) Resolución de data 8.05.14 de declaración da de situación administrativa de suspensión de funcións de D. Manuel A. Sabio Sanz. Expte.25239/220.

b) Resolución do 8.05.14 de renuncia de Dª Sandra Grégores Álvarez, auxiliar de laboratorio municipal (contrato prácticas) con efectos de 6.05.2014, por mellora de emprego Expte.25219/220.SEGURIDADE
20.- Indemnizacións substitutiva por importe de 21.239,26 € a favor de Interparking Hispania S.A. polos servizos prestados de apoio á xestión do aparcamento da Praza de Portugal e refacturación de gastos- Marzo 2014. Expte. 334/449.

VIAS E OBRAS
21.- Solicitude de ampliación do prazo de execución da obra "Humanización da avenida Hispanidade (entre Gran Vía e rúa Zamora). Expte. 2451/440.

22.- Rogos e preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 16 de maio de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 15 de maio de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.