Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 8 xuñ 2007
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 11 DE XUÑO DE 2007.


ALCALDÍA
1.Ratificación convenio de colaboración entre a. Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo para instalación de céspede artifical de última xeneración en varios campos de fútbol.

2.Ratificación convenio de colaboración entre a. Deputación de Pontevedra e o Concello de Vigo para a realización de obras en varias rúas.

3.Indemnización substitutoria por mor da realización da Asemblea da Asociación de Profesionais de Información de Prensa e Televisión. Expte. Expte. 4152/101.

4.Indemnización substitutoria a favor de diversos terceiros. Expte. 4244/101.

BENESTAR SOCIAL
5.Prestación do Servizo de Axuda no Fogar.: alta expte. 2/1202

6.Proposta de aprobación de expediente de axudas para mellora das condicións de habitabilidade de vivendas. Expte. 23121/301.

CULTURA
7.Fixación do PVP do libro "Arquitectura s no papel. Vigo 1933/41". Expte. 10301/331.

8.Fixación do PVP do libro "Arquitectura Racionalista en Vigo/Rationlist Architectura in Vigo". Expte. 10302/331

DEPORTES
9.Proxecto de convenio de colaboración deportiva entre o Concello de Vigo e o Real Club Náutico de Vigo para a realización da "Regata de Traiñas Concello de Vigo 2007". Expte. 6992/333.

ELECTROMECÁNICOS

10.Indemnizacións substitutoria pola reparación e montaxe deelementos decorativos a favor de Gedemon, S.L.. Expte. 11138/444

11.Aprobación de proxecto modificado do da "Urbanización das 1 e 2 do Polígono 1 do PERI 4 – Barreiro 2". Expte. 1641/407.

12.Aprobación Proxecto modificado núm. 1 do de construcción dunha nova ponte sobre o río Lagares. Expte. 12144/444.

EMPREGO
13.Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a empresa Linorsa para o desenolvemento do curso experto/a en limpeza de inmobles. Expte. 4471/077.

INTERVENCIÓN
14.Xustificantes de libramentos

INVESTIMENTOS
15.Proposta de encomenda a AQUALIA PCC VIGO UTE da execución de varios proxectos de obras. Expte 52145/250.

16.Solicitude de cómputo como investimento con cargo ós ingresos por cotas de enganche de cantidade correspondente ó investimento executado ata o 31.01.07 pendente de recoñecer. Expte. 100997/140.

MULLER
17.Expediente de concesión de subvencións para o ano 2007. Expte. 2918/224.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
18.Prórroga do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e A VV "Nosa Terra" de Alcabre para o fomento de actividades de participación cidadá, cultura e lecer. Expte.3289/320.

19.Prórroga do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a A VV Pontenova-Freixeiro para o fomento de actividades de participación cidadá, cultura e lecer. Expte.3293/320.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
20.Adxudicacións de procedementos negociados para o alleamento de vehículos para chatarra. Exptes. 1652/421. E 1755/241.

21.Modificación contrato de obras de reforma de local para a UBA de Teis. Expte. 17603/301.

22.Inadmisión reclamación administrativa sobre propiedade de 140 m2 de parcela correspondente ó Colexio Público Santa Tegra. Expte. 17698/240.

23.Proposta de cesión gratuita á Asociación Aspanaex do dereito de uso dun local propiedade municipal sito na rúa Mestres Goldar nº 22. Expte.18066/240.

PERSOAL
24.Dar conta da resolución da Alcaldía sobre gratificacións por servizos exspeciais e extraordinarios do persoal do Servizo de Extinción de Incendios por exceso de xornada anual correspondentes ó mes de maio de 2007. Expte. 17327/220.

25.Abonamento indemnizacións gastos xudiciais a funcionarios. Expte. 17331/220.

26.Solicitude reingreso ó servizo activo de D. Antonioo Bernárdez de Dios e Dª Mª Pilar Egea Torrón. Expte. 17342/220.

27.Complemento de productividade ó funcionario D. Jacinto Martín Barreras. Expte. 17335/220.

28.Complemento de productividade a D. Prudencio Barreira Amor. Expte. 17313/220.

SEGURIDADE
29.Proxecto de convenio entre o Concello de Vigo e a Cruz Vermella Española para o servizo de primeiros auxilios e transporte sanitario nas praias para o ano 2007. Expte. 73546/210.

VIAS E OBRAS
30.Aprobación certificacións de execución material das obras de humanización das rúas Hernán Cortés, Luis Braille, Manuel Núñez, Magallanes e Gil. Exptes. 492-504-505 e506/443

XUVENTUDE
31.Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación Xuvenil "Cancerbero" para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil. Expte. 1922/336.

32.Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación "Hoy por Mañana" para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil.. Expte. 1936/336.

33.Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e o Plan Comunitario de Teis para o desenvolvemento dun programa de dinamización infantil e xuvenil concretado nunha ludoteca. Expte. 1933/336.

34.Rogos e preguntas.