Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 16 mar 2007
Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns 19 de marzo de 2007, ás 08.00 horas en primeira convocatoria e ás 09.00 horas en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación:

1.- Acta da sesión ordinaria do 26 de febreiro de 2006.

ALCALDIA
2.- Dar conta da resolución de Alcaldía de nomeamento de "vigueses distinguidos 2007". Expte. 1211/113.


ADMÓN. DE TRIBUTOS.
3.- Padrón fiscal do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do ano 2007. Expte. 25929/511.

BENESTAR SOCIAL
4.- Prestación do Servizo de Axuda no fogar: alta expte. 13/1474, 11/1441, 11/1443, 11/1434, 12/1494, 12/1698.

5.- Proxecto de convenio coa Fundación Secretariado General Gitano para a intervencnión social integral no marco da atención primaria municipal das minorias étnicas cigana e xitana.Expte. 19312/301.

DEPORTES
6.- Solicitude do Servizo de Deportes da Universidade de Vigo de autorización para organizar a carreira "10 Km. cidade universitaria" o día 1.04.07. Expte. 6880/333.

7.- Solicitude do Club Triatlón Vigo de autorización para organizar a proga Duatlón Reconquista de Vigo o 25.03.07. Expte. 6899/333.


EMPREGO
8.- Obras e servizos para presentar á convocatoria de Programas e Cooperación- ano 2007. Expte. 4304/77.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
9.- Devolución de aval a Viuconsa (Viviendas Unifamiliares y Construcciones S.A.) por reserva especial de vía pública por obra na rúa Irmandiños. Expte. 73145/210.


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
10.- Prórroga do convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Federación Veciñal Eduardo Chao para o ano 2007 . Expte. 3165/320.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Devolución de fianzas:
a)Actozero S.L. Expte.1676/241.
b)Movexvial S.L. Expte. 1697/241.
c)Construcciones Crespo S.A. Expte. 1578, 1579 e 1581/241.

12.- Recurso de reposición interposto por D. Roberto Graña García contra acordo da X. Goberno local desestimatorio de reclamación de responsabilidade patrimonial. Expte. 512/243. Desestimado.

13.- Reclamación de D. Jesús Gabarre Borja de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 534/243. Desestimada.

14.- Recuperación de oficio de terreo de titularidade municipal sito no Bº Picoto en Cidadelle-Chapela. Expte. 17428/240.

15.- Alleamento de 66 vehículos do depósito municipal para chatarra. Expte. 1711/241.

16.- Alleamento de 49 vehículos do depósito municipal para chatarra. Expte. 1560/241.

17.- Solicitude de D. Juan F. Rivas Alonso de autorización para peche temporal do quiosco na praza de Santa Rita s/n. Expte. 18026/240. Estimada.

18.- Recurso de reposición da UTE Eloymar y Tranvías Eléctricos de Vigo contra acordo da X.Goberno local de adecuación das tarifas vixentes nos servizos de aparcadoiros en réxime de concesión administrativa. Expte. 18043/240.

PERSOAL
19.- Designación do presidente do tribunal para a contratación en prácticas dun/dunha aux. laboratorio e designación de secretario do tribunal para a contratación dun/dunha coordinador/a de turismo, comercio e industria. Expte. 17155/220.

20.- Prórroga da contratación de dous técnicos auxiliares de biblioteca. Expte. 16768/220.

21.- Asignación do complemento de productividade por diferencia de función á funcionaria Dª Ana Mª Soto Sobrado. Expte. 17137/220.


TESOURERÍA
22.- Solicitude de Aqualia-FCC Vigo UTE para utilización da vía de constrinximento na recadación de recibos de auga impagados dos exercizos 2002-2003. Expte. 451/500.


URBANISMO
23.- Modificación do Plan Parcial Baruxáns. Desestimación da solicitude de reanudción de tramitación do expediente. Expte. 9642/411.

24.- Alleamento de parcela sobrante correspondente ó camiño Canadelo Alto- Vía Norte nº 7. Expte. 4620/401.

25.- Proxecto de expropiación forzosa por taxación conxunta nas parcelas 15, 16, 17, 25, 31 e 34 do PERI IV-09 baixada a San Roque. Desestimación de recurso. Expte. 192/413.

26.- Proxecto de convenio de recoñecemento de aproveitamento co propietario da parcela P009BIS do Proxecto expropiatorio de ensanche e prolongación da rúa Gandarón. Expte. 152/413.


VIAS E OBRAS
27.- Devolución de fianza a Dª. Carolina Clavo Rivera constituída pola colocación dun andamio na rúa Carral. Expte. 25911/250.

28.- Rogos e preguntas.