Escoitar

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local está convocada para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns 10 de xullo de 2006, ás 8:00 horas en primeira convocatoria e ás 9:00 horas en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación.<br /> <br />

venres, 7 xul 2006
1.- Acta da sesión ordinaria do 15 de maio de 2006.


BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no fogar: alta exptes. 04/1443, 02/611, 01/1662.

3.- Prestación do Servizo de Centro de Día para persoas maiores: alta expte. 03/1396, 03/1286.


FESTAS E A.SOCIOCULTURAL
4.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas e Animación Sociocultural durante o mes de xuño de 2006. Expte. 1974/335.


EMPREGO
5.- Dar conta da selección dos 15 beneficiarios/as titulares e 15 suplentes do itinerario de inserción laboral de "Axudante de cociña en centros escolares e sociosanitarios" do Proxecto Actívate. Expte. 3830/77.

6.- Dar conta da selección dos 15 novos/as suplentes do itinerario de "Experto/a en limpeza" do Proxecto Actívate. Expte. 3831/77.

7.- Promoción como Iniciativa Local de Emprego (ILE) do proxecto empresarial "Ayaso Vigo y Asociados, S.L." para a súa presentación ante a Consellería de Traballo. Expte. 3844/77.


INFORMÁTICA
8.- Normas básicas na tramitación de expedientes.Expte. 2527/113.


MOBILIDADE E SEGURIDADE
9.- Proposta de concesión dunha axuda económica a D. Francisco Luis González para contribuir cos custos do servizo de eurotaxi. Expte. 72207/210.

10.- Proposta de concesión dunha axuda económica a D. José Valeije Carpintero para contribuir cos custos do servizo de eurotaxi. Expte. 72206/210.

11.- Devolución de avais:
a) Construcciones Vidal y Alonso Vigo S.L. Expte. 72403/210.
b) Inversiones Tanaguarena. Expte. 72404/210.
c) Promociones Urbanas Laxas S.L. Expte. 72406/210.
d) Promociones Algaral CB. Expte. 72410/210.
PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
12.- Expediente de contratación da asistencia técnica de colaboración na xestión do Centro de Artesanía Tradicional e da Casa do Cesteiro. Expte. 3339/307.

13.- Expediente de contratación da asistencia técnica para a creación, coordinación e xestión do programa municipal de interpretación e divulgación do Patrimonio arqueolóxico de Vigo. Expte. 3399/307.

14.- Reclamación de D. Alberto Viejo Puga (Patatas Rubio S.L) de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 556/243. Responsable UTE Aqualia-FCC S.A.

15.- Reclamación de Dª. Teresa Iglesias Devesa de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 565/243. Responsable Cespa S.A.


PERSOAL
16.- Restructuración da Área de Mobilidade, Seguridade, Tráfico e Transportes. Expte. 16539/220.

17.- Complemento de productividade de dous oficiais conductores adscritos á Alcaldía, primeiro trimestre de 2006. Expte. 16522/220.

18.- Gastos de locomoción do persoal de diversos servizos municipais, correspondentes os meses de abril e maio de 2006. Expte. 16536/220.

19.- Gratificacións por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal, correspondente aos meses de decembro-2005 e abril-2006 (con horas de agosto, setembro e novembro de 2005) Expte. 16467/220.

20.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal, correspondente aos meses de xaneiro e maio de 2006 (con horas de decembro 2005) Expte. 16510/220.

21.- Productividade do funcionario D. Francisco Martínez Muñoz, oficial conserxe. Expte. 16537/220.


VIAS E OBRAS
22.- Aprobación técnica do Modificaco de saneamento no rural de Vigo- Parroquia de Zamáns. Expte. 198/443.

23.- Expediente de contratación do proxecto de "reparación xeral de beirarrúas do termo municipal de Vigo". Expte. 49109/250.

24.- Rogos e preguntas.