Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 23 dec 2005
Asuntos para incluir na sesión ordinaria da Xunta de Goberno Local que se reune o luns día 26 ás 8:30 horas.

BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar. Alta expte: 23/15.

2.- Designación da traballadora social Dª Rosa Mª Alonso Míguez como responsable do seguemento do programa de teleasistencia domiciliaria. Expte. 13262/301.

3.- Proxecto de convenio de colaboración co Colexio Oficial de Diplomados en traballo social e asistentes sociais de Galicia para a execución dun traballo de investigación-acción con menores emigrantes retornados e inmigrantes residentes en Vigo. Expte. 13242/301.

CULTURA
4.- Participación do Concello de Vigo na XXIV edición do Premio de novela longa en língoa galega "Eduardo Blanco Amor", organizado polo Concello de Neda (A Coruña). Expte. 9279/331.

5.- Adxudicación do concurso para a execución das obras de arranxo e substitución das carpinterías exteriores do edificio da Casa das Artes. Expte. 9116/331.

6.- Liquidación da subvención concedida á Fundación Laxeiro para programación de actividades e funcionamento da Fundación durante o ano 2005. Expte. 9319/331.

7.- Liquidación da subvención concedida á Fundación Provigo e a súa Área para programación de actividades e funcionamento do Instituto de Estudios Vigueses durante o ano 2005.. Expte. 9318/331.

DESENVOLVEMENTO LOCAL E EMPREGO
8.- Concesión e denegación de axudas municipais á creación de empresas ano 2005, dentro do Plan municipal de Emprego 2004-2007.

ELECTRO-MECÁNICOS
9.- Indemnización substitutiva por importe de 499.999,89 € a favor de IMES S.A. pola subministración e instalación do alumeado institucional navideño de 2005. Expte. 11456/444.

FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
10.- Expediente de contratación da subministración e instalación dunha escultura de Xaime Quesada. Expte. 9219/331.

MOBILIDADE E SEGURIDADE
11.- Devolución de aval constituído por Vallehermoso División Promocion S.A.U. por reserva especial de vía pública por obra na rúa Aragón nº 82. Expte. 71737/210.

12.- Devolución de aval constituído por Alvarez Crespo S.L. por reserva especial da vía pública por obra na rúa Palencia nº 31. Expte. 71719/210.

13.- Revisión de tarifas de taxis para o ano 2006. Expte. 71490/210.

14.- Revisión de tarifa de transporte urbano colectivo de viaxeiros para o ano 2006. Expte. 71708/210.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
15.- Devolución de fianzas:
a) Trabajos Aux. Puentes S.L. Expte. 1023 e 1024 de 241.
b) Servicios Medioambientais Forsais, S.L. Expte.1000/241.
c) Imes S.A. Expte. 976/241.
d) Canal Uno de Comunicación S.L. Expte. 1014/241.
e) Construcciones Cardeñoso S.L. Expte. 844/241.

16.- Reclamación de Dª. Amalia Curty González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 215/243. Estimada.

17.- Reclamación de Dª Mª Isabel Rodríguez Ferreiro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. nº 277/243. Estimada.

18.- Reclamación de Pelayo Mutua de Seguros de responsabilidade patrimonial por danos.Expte. 15680/240. Estimada.

19.- Reclamación de Dª Margarita Moreno Paz de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16373/240. Desestimada.

20.- Recurso de reposición contra acordo da X.Goberno local de 13.09.04 sobre resolución contractual con SOLOPLAN S.L. Desestimado.

21.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Redondela e o Concello de Vigo para a apertura dun roteiro pola traza da traída das augas. Expte. 17228/240.

22.- Adxudicación das obras de retoping da pista de atletismo de Balaídos. Expte. 5363/333.

23.- Adxudicación do concurso para a execución das obras de acondicionamento do chalet Atalaia para centro de Día. Expte. 12758/301.

24.- Concesión administrativa a Unión Fenosa Distritucións S.A. para a ocupación de dominio público coa instalación de subestación eléctrica no Monte do Castro. Expte. 17205/240.

PERSOAL
25.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios de Gran Gala con motivo da recepción á Armada Española do persoal da Policía Local. Expte. 16157/220.

26.- Complemento de productividade do persoal do Servicio de Desinfección correspondente ao mes de novembro 2005. Expte. 16158/220.

27.- Complemento de productividade do persoal de cemiterios correspondente ao mes de novembro de 2005. Expte. 16159/220.

28.- Gratificación por servicios especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servicio de Cemiterios correspondente ao mes de novembro de 2005. Expte. 16160/220.

29.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ao mes de novembro de 2005. Expte. 16164/220.

30.- Productividade por conducción de vehículo de Angel Posada Oitaben, 2º e 3º Trimestre 2005. Expte. 11477/444.

31.- Complemento de productividade do persoal do Parque Mobil correspondente ó mes de novembro de 2005. Expte. 16164/220.

32.- Solicitude de rehabilitación formulada por D. José Manuel Hidalgo Cuñarro. Expte. 15917/220.

RELACIÓNS PÚBLICAS
33.- Indemnización substitutiva a prol de Galería Vigo S.L. por importe de 5.983,93 € pola adquisición de obsequios para vodas civís. Expte. 1150/103.

TURISMO
34.- Subvención á Asociación de Comerciantes Zona Príncipe dentro do Plan de Calidade Turística 2005. Expte. 1830/104.

URBANISMO
35.- Devolución de aval constituído por Misturas Asfálticas Galegas S.A. polo "Proxecto moidficado nº 1 ao de demolición do antigo cuartel de Barreiro en Vigo. Expte. 1473/407.

36.- Aprobación definitiva do Proxecto de equidistribución e cambio de sistema da UA "Pobo Galego".Expte 4608/401.

37.- Aprobación definitiva de Proxecto de equidistribución e cambio de sistema da UA V-E PERI IV-05 Aragón-Travesía de Vigo. Expte 4605/401.

38.- Aprobación definitiva do Proxecto de Compensación UE.-IND-II-03-San Andrés de Comesaña. Expte 4555/401).

39.- Aprobación definitiva do Proxecto de equidistribución polígono 4 do PERI IV-01-San Roque A. Expte 4587/401.

40.- Revisión de oficio do acordo do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo de data 19.12.97 (José Piñeiro Orosa-Urbanización Rua Gándara). Expte 4584/401.

41.- Aprobación inicial do Proxecto de reparcelación do Polígono 11 do PERI IV-04 do Calvario. Expte. 4624/401.

42.- Rectificación relación de bens do proxecto expropiatorio "Severino Cobas entre as rúas Bagunda e Lagares" (Expte. 456/413):
a) Parcelas E018 e E020.
b) Parcelas E009 e E011.

43.- Participación do Excmo. Concello de Vigo no Proxecto PAGUS. Expte. 966/400.

VIAS E OBRAS
44.- Convalidación dos honorarios de dirección da obra do aparcadoiro soterrado de Urzáiz. Expte. 1505/407.

XUVENTUDE
45.- Concesión de subvencións destinadas a colectivos xuvenís do municipio de Vigo. Expte. 1488/336.

46.- Rogos e preguntas.