Escoitar

Reunión da Xunta de Goberno Local

O III Plan Municipal de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes será un dos asuntos que tratará a Xunta de Goberno Local na reunión que manterá o luns , día 10, a partir das 8:30 horas.

venres, 7 out 2005
1.- Acta sesión ordinaria do 26 de setembro de 2005.

BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte 14/1224, 22/1086, 22/1335, 14/1285, 14/1096, 4/284 e 13/1237.

3.- Proposta de anulación de axudas municipais escolares de libros concedidas na XGL 29-08-05 aos alumnos de 1º, 2º e 5º de educación primaria por mor do programa de gratuidade da Xunta de Galicia. Extpe. 12935/301.

CULTURA
4.- Contratación concerto da orquestra Wiener Akademie - Festival de Música "Are More" 2005. Expte. 9160/331.

5.- Contratación concerta da orquestra Odhecaton - Festival de Música "Are More" 2005. Expte. 9161/331.

6.- Contratación concerto en familia con Fernando Argenta - Festival de Música "Are More" 2005. Expte. 9162/331.

DEPORTES
7.- Outorgamento subvencións 2004-2005 a entidades deportivas de Vigo. Expte. 5133/333.

8.- Proposta de incremento de crédito para subvencións a entidades deportivas para organización de eventos e actividades deportivas. Expte. 5132/333.

FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
9.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas e Animación Sociocultural durante o mes de agosto de 2005. Expte. 1660/335.

MULLER
10.- Aprobación do III Plan Municipal de Igualdade de Oportunidades entre mulleres e homes 2005-2007. Expte. 2130/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
11.- Expediente de contratación por procedemento negociado para a subministración de equipos informáticos para Admón. de Tributos. Expte. 31006/510.

12.- Adxudicación concurso de contratación da difusión do festival de música de Vigo "Are More". Expte.9030/331.

13.- Revisión de prezos e prórroga do contrato do servizo de vixilancia da Unidade Asistencial a Drogodependentes (CEDRO) subscrito coa empresa "Securitas Seguridad España S.A".Expte. 10253/301.

14.- Prórroga do contrato do servizo de asistencia técnica para a xestión de expedientes e web do Concello de Vigo. Expte. 2130/113.

15.- Reclamación de Dª. Mª Mercedes Miñambres Puig de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 412/243. Estimada.

16.- Reclamación de Dª. Maria Victoria Bravo Martínez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 272/243. Estimada.

17.- Reclamación de Dª Carmen Vidal González de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 14/243. Desestimada.

18.- Reclamación de D. José Manuel Iglesias Álvarez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16728/240. Estimada.

19.- Reclamación de D. Antonio Fernández García. de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 193/243. Desestimada.

20.- Reclamación de D. Alejandro González-Carreró López de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 178/243. Desestimada.

21.- Reclamación de Dª. Milagros Barcia del Río de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16050/240. Estimada.

22.- Reclamación de Dª Carmen Mascato Montenegro de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 15252/240. Estimada.

23.- Reclamación de D. Julio Martínez Iglesias de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 3/243. Estimada.

24.- Reclamación de Dª Emilia Rodriguez Vieitez de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 104/243. Estimada.

25.- Reclamación de D. José Campos Dávila de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 233/243. Desestimada.

PATRIMONIO HISTÓRICO
26.- Revisión prezos do contrato de xestión do CAT a favor de VAN DIVULGACIÓN CULTURAL, S.L,. maio 2004/xullo 2005. Expte. 3028/307.

TURISMO
27.- Expte. de urxente tramitación da adxudicación do subministro e instalación de xardiñeiras colgantes para rúas comerciais. 2ª Fase Expte. 1722/104.

URBANISMO
28.- Recepción parcial das obras de urbanización do plan parcial Cambeses, referida á Etapa I Fase I da Etapa II. Expte. 4557/401.

29.- Constitución de entidade urbanística de conservación na UE IV-12 Ramón Nieto. Expte. 4349/401.

30.- Aprobación definitiva do convenio de xestión do polígono 11 do Peri do Calvario. Expte. 4492/401.

31.- Estatuto e bases de actuación do Polígono 3 do Peri IV-01 San Roque A. Desestimento. Expte. 4616/401.

32.- Rogos e preguntas.