Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 10 de xaneiro de 2005, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación.

venres, 7 xan 2005
ASUNTOS PARA INCLUÍR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 10 DE XANEIRO DE 2005.


ALCALDÍA
1.- Proxecto do Presuposto municipal para o ano 2005.


BENESTAR SOCIAL
2.- Prestación do Servizo de axuda no fogar: alta expte. 02/055.

3.- Prestación do Servizo de Centro de día para persoas maiores: alta expte. 12/907.


CULTURA
4.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Benestar Social durante os meses de xullo a decembro de 2004. Expte. 8690/331.


FESTAS E ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
5.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas e Animación Sociocultural durante os meses de novembro e decembro de 2004. Expte. 1398/335.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Vencemento da xestión de marcas "Concello de Vigo" en diversas clases. Proposta de non renovación. Expte. 505/241.

7.- Devolución de fianza a favor de Dª Mónica González Francisco polas instalacións de cinco quioscos nas praias. Expte. 503/241.

8.- Aceptación de doazón de parcela denominada Lagoa propiedade da entidade mercantil MM Transcar S.L. expte. 16746/240.

9.- Proposta de desestimación do recurso de reposición interposto por D. Adolfo Agulla Gallego contra resolución da X.Goberno desestimatoria de devolución de terreo sito na Gran Vía s/n incluído no Inventario municipal. Expte. 16843/240.

10.- Reclamacións de danos:
a) Carlos Lorenzo Bouza. Expte. 13246/240. Estimada.
b) José Gregorio Estévez. Expte. 13834/240. Estimada parcialmente.
c) José Ramón Martínez Méndez. Expte. 15458/240. Estimada.
d) Pelay-Mutua Seguros y Reaseguros. Expte. 16498/240. Estimada.
e) Manuela Domínguez Novoa. Expte. 15462/240. Desestimada.
f) Angeles Millos Campos. Expte. 5/243. Desestimada.


PERSOAL
11.- Declaración en situación administrativa de servizos especiais ao funcionario D. Antonio Villanueva Guimeráns polo seu ingreso nas forzas armadas como reservista voluntario. Expte. 15505/220.


URBANISMO
12.- Toma de coñecemento do pase a vía de constrinximento de multas urbanísticas. Expte. 689/407.

13.- Toma de coñecemento da execución forzosa por vía de constrinximento de cotas de urbanización no polígono 1 do Plan Parcial de Samil, Fase 1. Expte. 508/407.

14.- Rogos e preguntas.