Escoitar

Xerencia Municipal de Urbanismo

Convócase o Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo para sesión ordinaria na sala de reunións da sede da Xerencia, o día 18 de novembro de 2004, ás 9,30 horas en primeira convocatoria e media hora máis tarde en segunda, para tratar os asuntos da referida relación.

mércores, 17 nov 2004
ORDE DO DÍA:
1. ACTA ANTERIOR (04.11.04)

ASUNTOS DE COMPETENCIA DO PLENO:

2. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICACIÓNS (ITE).- RESOLUCIÓN DE ALEGACIÓNS E PROPOSTA 2º TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA (936/400)

DEBATE SOBRE ASUNTOS DE COMPETENCIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

3. APROBACIÓN INICIAL ESTUDO DE DETALLE DA U.E. I-02 REGUEIRO (8857/411)

4. PROXECTO DE URBANIZACIÓN DE ENLACE DAS RÚAS REDOMEIRA E 1ª TRAVESÍA PADRE CELSO.- PROPOSTA DESESTIMATORIA DE APROBACIÓN INICIAL (4470/401)

5. RECEPCIÓN DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA U.A. II DO PERI II-03 CASTRO-CASTRIÑO (23025/250)

6. CESIÓN GRATUÍTA DE TERREO PARA ENSANCHE E MELLORA DO CAMIÑO DE COUTADAS-CASTRELOS (42269/250)

ASUNTOS NOS QUE O CONSELLO TEN COMPETENCIA RESOLUTIVA:

7. INCOACIÓN DE EXPEDIENTE SOBRE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL MUNICIPAL POR DANOS CAUSADOS A "MIRAFLORES VIGO, S.A." POLA ANULACIÓN DO ACORDO PLENARIO DE 03.08.98 (4558/401)

8. EXPEDIENTES DE INFRACCIÓNS URBANÍSTICAS:

a) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN EN LAGOA-TEIS (12804/423)

b) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA ARAGÓN Nº 22 (9791/423)

c) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA RÚA RIVEIRO-CABRAL (12331/423)

d) RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTE DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN NA ESTRADA DO BAO, 149-CORUXO (12631/423)

e) DECLARACIÓN DE RESTAURACIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA ALTERADA POR INFRACCIÓN URBANÍSTICA NA AVDA. BEIRAMAR, Nº 113 (12569/423)

9. DAR CONTA DE RESOLUCIÓNS XUDICIAIS:

a) SENTENZA Nº 509 DO 17.06.04 RECAÍDA NO RECURSO DE APELACIÓN Nº 4127/01 INTERPOSTO POR D. ALEJANDRO ALONSO MALLO SOBRE OUTRA DO 22.11.00 DESESTIMATORIA DO R.C.A. Nº 446/99 SOBRE EXPEDIENTE DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA Nº 8078/423.- DESESTIMATORIA

b) AUTO DO 28.07.04 RECAÍDO NO R.C.A. Nº 02/5573/03 INTERPOSTO POR Dª CARMEN PRADO RAÑA E OUTRA CONTRA VÍA DE FEITO POR OCUPACIÓN DE FINCA NO ÁMBITO DA U.E. I-05 ROSALÍA CASTRO 1.- INADMITE O RECURSO

c) SENTENZA Nº 439 DO 13.10.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 83/04 (P.A.) INTERPOSTO POR D. ANTONIO OTERO CALVO CONTRA RESOLUCIÓN SANCIONADORA URBANÍSTICA EN EXPEDIENTE Nº 11334/423.- ESTIMATORIA

d) SENTENZA Nº 441 DO 18.10.04 RECAÍDA NO R.C.A. Nº 56/03 (P.O.) INTERPOSTO POR Dª MARÍA BEGOÑA ELOSUA BITERI CONTRA DECLARACIÓN DE RUÍNA DO EDIFICIO SITO NA PRAZA DE COMPOSTELA Nº 21.- DESESTIMATORIA

10. DAR CONTA DE EXPEDIENTES DE LICENZAS DE OBRAS, ACTIVIDADES E INSTALACIÓNS A RESOLVER POLA VICEPRESIDENCIA DA XERENCIA, POR DELEGACIÓN DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL:

1. 28416/422.- MERKAL CALZADOS SL
2. 28426/422.- AUGUSTO SIMAO DA SILVA
3. 28019/422.- FEMXA FORMACION SL
4. 28320/422.- CAJA DE AHOROS Y PENSIONES DE BARCELONA
5. 48955/421.- MARSERO GALICIA SL
6. 49119/421.- REFOLQUIN SL
7. 45793/421.- NIEVES RODRIGUEZ LEIROS E OUTRO
8. 48754/421.- PABLO VAL IGLESIAS
9. 48755/421.- PABLO VAL IGLESIAS
10. 46524/421.- AMADE SA
11. 46649/421.- RESICON SL
12. 47157/421.- PROVIFAS SL
13. 49940/421.- OLIVICA SL
14. 51029/421.- JOSE BRANDARIZ VIDAL
15. 51147/421.- JUAN UCHA Y CIA SL
16. 50467/421.- GUMERSINDO RIVERA MARTINEZ
17. 50859/421.- ASIGOIPA S.L.
18. 50982/421.- RICARDO JOSE CALVO TENREIRO
19. 46234/421.- MONTSERRAT GARCIA FERNANDEZ
20. 46924/421.- BOCATEO, C.B.
21. 51223/421.- CAJA DE AHOROS Y PENSIONES DE BARCELONA
22. 51410/421.- MERKAL CALZADOS SL
23. 51444/421.- AUGUSTO SIMAO DA SILVA
24. 51613/421.- FEMXA FORMACION SL
25. 38664/421.- JESUS SALVADOR PEREZ FERRADAS
26. 49345/421.- CONSTRUCCIONES MOPELO SL
27. 47311/421.- BERNARDO QUIROGA BALIÑAS
28. 47898/421.- M CARMEN BAHAMONDE MAGARIÑOS
29. 27877/422.- AUTO ESCUELA DEZA SL
30. 27878/422.- AUTO ESCUELA DEZA SL
31. 28017/422.- MANUEL GOMEZ GOMEZ
32. 28355/422.- SOHIR FARES HANA SALIB
33. 22199/422.- REVESGAL S.L.
34. 26197/422.- SONIA VIDAL FIGUEROA
35. 26870/422.- MASCOTAS AKUA S.L.
36. 27819/422.- GASINDUR SL
37. 27950/422.- XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS SL
38. 28284/422.- VIAJES EFECE SA
39. 28295/422.- LIMUSINAS MIRAMAR GALICIA SL
40. 26815/422.- TEATRO ENSALLE SLL
41. 28288/422.- INVERSION & HÁBITAT 21, S L
42. 28517/422.- CONSTRUCTORA JAIME LORENZO, S.L.
43. 27756/422.- ANTON VILADRICH VALLEDOR
44. 46636/421.- JOSE ANTONIO COMESAÑA VILA
45. 48032/421.- TEATRO ENSALLE SLL
46. 48156/421.- MASCOTAS AKUA S.L.
47. 17624/422.- HERMELINDA PARDELLAS FERNANDEZ
48. 27437/422.- MANUEL COSTAS ALONSO
49. 25124/422.- FERMA LUCERNA SL
50. 19269/422.- MILAGROS DOMINGUEZ FERNANDEZ
51. 25498/422.- ALEJANDRO BARREIRO PRADO
52. 25671/422.- MARTA PATRICIA GIMENEZ GOMEZ
53. 37774/421.- CIVITAS, S.A.

11. PREGUNTAS E SUXESTIÓNS