Escoitar

Xunta de Goberno Local

A Xunta reunirase, en sesión ordinaria,o luns día 30 de agosto de 2004, ás 8.00 horas en 1ª convocatoria e ás 9.00 horas en 2ª convocatoria, para resolver un total de 33 asuntos.

venres, 27 ago 2004
ORDE DO DÍA:

DIRECCIÓN DE INGRESOS

1.- Modificación da Ordenanza reguladora dos Prezos Públicos pola prestación de Ensinanzas especiais e outras actividades en establecementos municipais.

2.- Modificación da Ordenanza reguladora dos Prezos Públicos por utilización das Instalacións Deportivas Municipais, pertecentes o "Instituto Municipal dos Deportes".

3.- Modificación da Ordenanza Fiscal Xeral.

4.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles.

5.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica.

6.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas.

7.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos Documentos que expida ou de que entenda a Administración do Concello ou a dos seus Organismos Autónomos a instancia de parte.

8.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas relativas ó servicio de Transporte urbano de viaxeiros en automóbiles e lixeiros de aluguer con conductor (autotaxis e vehículos especiais ou de abono).

9.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos servicios especiais por Espectáculos e Transportes.

10.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servicios de Prevención e Extinción de Incendios, prevención de ruinas de construccións, salvamentos e outros análogos.

11.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos Dereitos ou Taxas pola prestación dos Servicios dos Cemiterios Municipais,

12.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos.

13.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza., que obra no presente expediente.

14.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación dos Servicios de Sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrucción de calquera clase de materias e productos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo, que obra no presente expediente.

15.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.

16.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial de terreos de dominio público local con instalación de Quioscos.

17.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por aproveitamento especial da vía pública con Estacionamento de Vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais.

18.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de Licenzas para Construccións, Obras e Instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola Administración do Concello que figura no presente expediente.

19.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas por Licenzas de Actividades e Instalacións que figura no presente expediente.

20.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos servicios que presta o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias "Vigo-Zoo" a través do seu Parque Zoolóxico.

21.- Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servicios de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais que figura no presente expediente.

EMPREGO

22.- Expediente de modificación de categoría profesional do conserxe conductor da Escola Obradoiro Mar de Vigo II. Expte. 2478-077

MOBILIDADE E SEGURIDADE

23.- Solicitude da Asociación Comisión Festas Virxe dos Afrixidos para ocupación da vía pública para celebración festa na honra da Virxe dos Afrixidos.

24.- Solicitude da AA.VV Cabral Feria para ocupación da vía pública por mor da Festa do Xurelo.

MONTES, PARQUES E XARDINS

25.- Aprobación do prego de condicións administrativas e técnicas para a contratación por concurso da prestación de servicios de conservación e reposición de zonas verdes e parques infantis.

MULLER

26.- Revisión de prezos do contrato de xestión do Servizo de Atención Domiciliaria á Infancia (IPC). Expte. 1701-224.


27.- Domingos, festivos e nocturnidade do persoal municipal correspondente ó mes de xulllo-2004. (Expte.15202-220.

28.- Nomeamento interino dun técnico de administración xeral. (Expte. 15231-220).

29.- Convenio colaboración prácticas FOREM Galicia.

XESTIÓN MUNICIPAL

30.- Informe de fiscalización selectiva do Concello de Vigo (2000-2001), realizado polo Consello de Contas de Galicia.

31.- Control do Ministerio de Economía e Facenda respecto ó seguimento e xestión de proxectos cofinanciados pola Unión Europea. (Expte. 100385-140).

32.- Autoliquidación provisional do canon, presentada pola entidade AQUALIA, correspondente ó período marzo 2003 a agosto 2003. (Expte. 100384-140).

ROGOS E PREGUNTAS

33.- Rogos e preguntas