Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 11 feb 2016
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 12 FEBREIRO DE 2016.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 27 de xaneiro e ordinaria e extraordinaria e urxente do 29 de xaneiro de 2016.

BENESTAR SOCIAL
2.- Proxecto de convenio coa Asociación Érguete para a realización da actividade do Programa de pisos de apoio á incorporación social de drogodependentes- ano 2016. Expte. 118039/301.

3.- Proposta de resolución de recursos presentados contra acordo da X.Goberno local de resolución da convocatoria de axudas municipais escolares de libros, material escolar e comedor, curso 2015-2016. Expte. 105198/301.

COMERCIO
4.- Cumplimento de condicións impostas en relación con postos outorgados en concesión no Mercado do Progreso:

a.1) EXPEDIENTE: 150/551

a.2) EXPEDIENTE: 151/551

a.3) EXPEDIENTE: 152/551

a.4) EXPEDIENTE: 154/551

a.5) EXPEDIENTE: 156/551

a.6) EXPEDIENTE: 157/551

a.7) EXPEDIENTE: 177/551

a.8) EXPEDIENTE: 178/551

a.9) EXPEDIENTE: 179/551

a.10) EXPEDIENTE: 180/551

a.11) EXPEDIENTE: 182/551

a.12) EXPEDIENTE: 183/551

a.13) EXPEDIENTE: 184/551

a.14) EXPEDIENTE: 185/551

a.15) EXPEDIENTE: 186/551

a.16) EXPEDIENTE: 187/551

a.17) EXPEDIENTE: 189/551

a.18) EXPEDIENTE: 190/551

a.19) EXPEDIENTE: 192/551

a.20) EXPEDIENTE: 195/551

a.21) EXPEDIENTE: 196/551

a.22) EXPEDIENTE: 197/551

a.23) EXPEDIENTE: 198/551

a.24) EXPEDIENTE: 199/551

a.25) EXPEDIENTE: 201/551

a.26) EXPEDIENTE: 202/551

a.27) EXPEDIENTE: 203/551

a.28) EXPEDIENTE: 209/551

a.29) EXPEDIENTE: 210/551

a.30) EXPEDIENTE: 212/551

a.31) EXPEDIENTE: 213/551

a.32) EXPEDIENTE: 216/551

a.33)EXPEDIENTE: 219/551

a.34)EXPEDIENTE: 223/551

CONTRATACIÓN
5.- Adxudicación da contratación dos servizos complementarios á xestión do padrón de IVTM, padrón de lixo comercial e vados (EUI). Expte. 2177/500.

6.- Proposta de autorización da cesión do contrato de subministración de combustible para a flota municipal. Expte. 10403/445.

MEDIOAMBIENTE
7.- Candidaturas bandeira azul e Senda Azul 2016 e proposta de adhesión ao "Convenio marco de colaboración entre a Deputación Provincial e os concellos de Baiona, Bueu, Cangas, A Guarda, a IIla de Arousa, Nigrán, Ponte Caldelas, Sanxenxo e Vigo para levar a cabo actuacións en sendeiros azuis". Expte. 11537/306.

PATRIMONIO
8.- Cesión en uso dun local no edificio nº 7 da Praza da Princesa ó Consorcio do Casco Vello. Expte. 19753/240.

RECURSOS HUMANOS
9.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal das Brigadas de Pavimentación do Parque Móbil, correspondente ao mes de novembro-2015. Expte. 27422/220.

10.- Complemento de Produtividade dos conductores da Alcaldia correspondente ao 4º trimestre-2015. Expte. 27568/220.

11.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal das Brigadas de Pavimentación do servizo de Vías e Obras, correspondente ao mes de decembro-2015. Expte. 27569/220.

12.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal municipal que traballou o 24 e o 31 de decembro de 2015 e o 1 de xaneiro de 2016 Expte. 27588/220.

13.- Solicitude de produtividade 4º trimestre-2015, por encomenda de funcións da Dirección do Verbum.Expte. 2486/340.

14.- Solicitude de produtividade para o xefe do servizo de Xestión e Promoción Cultural por encomenda de funcións, correspondente ao 4º Trimestre-2015. Expte. 708/330.

15.- Solicitude de produtividade por encomenda de funcións do posto técnico de Xestión dona Rosa María Otero Malvarez. Expte. 7300/320.

16.- Aboamento de nocturnidade e festividade de don Miguel Hernández Bernárdez (VIGOEMPREGA-2015). Expte. 27217/220.


TESOURERÍA
17.- Dar conta do pase a recadación en vía de constrinximento de liquidacións impagadas do IMD. Expte. 29191/700.

18.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 12 de febreiro de 2016, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 10 de febreiro de 2016.
.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.