Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 20 feb 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE FEBREIRO DE 2014.


1.- Actas das sesións ordinaria e extraordinaria e urxente do 7 de febreiro de 2014.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 128/13 P.O. Demandante: UTE ELOYMAR-TRANVÍAS. Obxecto: Resolución do TE-A Concello de Vigo, de 27.3.2013, inadmisión de reclamación contra liquidación taxas 2009 entrada de vehículos. Desestimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 259/13 P.A. Demandante: Dª PURIFICACIÓN LÓPEZ TEIJEIROS. Obxecto: Resolución do 25.6.2013 desestimatoria de rec.reposición contra sanción de tráfico (Expte.: 128674692). Desestimado o recurso.

c) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo do Social nº 1 de Vigo no procedemento 892/2013 por despido. Demandante: Dª BEGOÑA BUJÁN OTERO. Estimado parcialmente o recurso.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 102/13 P.O. Demandante: D. CÁNDIDO GONZÁLEZ LORENZO. Obxecto: Resolucións do 14.9.2012 e 30.3.2012, en relación coa demolición de obras na Estrada de Camposancos nº 250 (Expte. 15923/423). Estimado parcialmente o recurso.

e) Senteza do X.nº 1 do Contencioso-Administrativo de Vigo no RC-A nº106/2009 P.O. Demantante: "BOTAMAVI, SERVICIOS GENERALES MARÍTIMOS S.L." Obxecto: Resolución de data 30 de xuño de 2009 que inadmite solicitude de SEGEM do pago de factura por actuación en vertido no río Lagares (Expte. 6545/306). Estimado o recurso.

f) Sentenza do X. do Social nº 4 de Vigo no procedemento (MSCL) 355/2013. Demandante: D. CARMELO MANUEL MORALES PÉREZ. Acción de modificación substancial das condicións de traballo con vulneración de dereitos fundamentais e cesión ilegal de traballadores. A Sentenza estima a excepción de inadecuación do procemento.

Sentenza do TSXG no rec. de suplicación 3682/2013 interposto por D. CARMELO MANUEL MORALES PÉREZ contra a denvandita sentenza. Desestimado o recurso.

g) Sentenza do TSXG no recurso de apelación nº 4174/2013 interposto contra sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo desestimatoria de recurso contra resolución de 27.01.12 de imposición de multa e clausura temporal e paralización de actividade da discoteca PRIVEE (Expte. 7798/306). Inadmitido o recurso de apelación.

h) Decreto do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A, P.A. Nº 273/2012. Demandante: AGROPECUARIA VALADARES, S.L. Obxecto: Desestimación presunta (expresa serodia do 5.12.2013) de responsabilidade patrimonial (Expte.3872/243). Desestimento da actora.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A, P.O. Nº 317/2011. Demandante: C.P. LOCAIS COMERCIAIS DA ÁREA DO MERCADO DO PROGRESO. Obxecto: Acordo da Xunta de Goberno local do 3.5.2010 sobre acceso a locais comerciais privados polo mercado municipal. Desestimado o recurso.

Sentenza do TSXG no rec. Apelación nº 4185/2013 interposto pola C.P. LOCAIS COMERCIAIS DA ÁREA DO MERCADO DO PROGRESO contra a devandita sentenza. Desestimado o recurso.

k) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 276/13 P.A. Demandante: D. ROBERTO ZABALETA LÓPEZ. Obxecto: Resolución do 26.9.2013 estimatoria parcial de reclamación de responsabilidade patrimonial. Estimado parcialmente o recurso.

l) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 255/13 P.A. Demandante: "LA PATRIA HISPANIA S.A." Obxecto: Desestimación presunta da reposición contra resolución do 13.3.2013 que delcara inadmisible reclamación de responsabilidade patrimonial (Expte.: 4004/243) Desestimado o recurso.

m) Auto do X. de 1ª Instancia nº2 de Vigo, no Xuízo Verbal 719/2013. Demandante: D. MANUEL PENEDO NÚÑEZ. Obxecto: Devolución de 757,21 €. Estima a declinatoria promovida polo Concello e declara a falta de xurisdicción.


n) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo RC-A nº 264/13 P.A. Demandante: D. ÁNGEL R. DOMÍNGUEZ CASTRO. Obxecto: Desestimación de recurso de reposición contra sanción de tráfico (Expte.: 128647177). Desestimado o recurso.

BENESTAR SOCIAL
3.- Dáse da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo departamento de Política de Benestar no mes de decembro de 2013. Expte. 90436/301.

4.- Indemnizacións substitutiva por importe de 7964,62 € a favor de Eulen Servizos Sociosanitarios S.A. pola prestación de servizos de teleasistencia -xaneiro 2014. Expte. 90323/301.

5.- Proposta de aceptación da prórroga, por cinco anos, da cesión das instalacións da "Casa do Pescador" para Albergue municipal-CIIES. Expte. 69737/301.

CEDRO
6.- Indemnización substitutiva por importe de 5.530,96 € a favor de Eulen Seguridad, S.A. pola prestación dos servizos de vixilancia e seguridade na U.A.D. CEDRO e nas UBAS. Expte. 2117/315.

CONTRATACIÓN
7.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación da xestión dos servizos da escola municipal de teatro. Expte. 14994/332.

8.- Devolución de garantías:
a) Xestión Ambiental de Contratas S.L. Expte. 4708/241.
c) Ecovigo Publicidad S.L. Expte. 4710/241.

EMPREGO
9.- Procedemento de pagamento de bolsas aos beneficiarios do Proxecto Imos Traballar2. Expte. 10808/77.

IGUALDADE
10.- Proposta de autorización ao Consello municipal da Muller para a realización de diversas actividades co gallo da conmemoración do "8 de marzo" Día Internacional da Muller. Expte. 6256/224.

OSPIO
11.- Proposta de autorización da ampliación do Prazo de execución da obra de inversión de mellora e reposición de uso do patio do Colexio Alfonso Rodríguez Castelao. Expte. 2558/443.
12.- Plan de seguridade e saúde e aceptación do Plan de Xestión de Residuos das obras "Humanización beirarrúa par na rúa Jenaro de la Fuente (entre rúa Aragón e rúa Toledo)". Expte. 2537/443.

13.- Nomeamento da dirección facultativa das obras "Humanización beirarrúa par na rúa Jenaro de la Fuente (entre rúa Aragón e rúa Toledo)". Expte. 2537/443.

POLICIA LOCAL
14.- Proposta de incoación de expediente disciplinario aos policías 294463 e 2941008. Expte. 40056/212.

15.- Proposta de comunicación ao Ministerio Fiscal dos feitos obxecto do expediente disciplinario contra a policía 294019 por apreciación de infraccións penais. Expte. 39345/212.

RECURSOS HUMANOS
16.- Complemento de produtividade por conducir vehÍculo municipal sen ser oficial do persoal dos distintos servizos correspondentes ao 4º trimestre-2013. Expte. 24861/220.

17.- Produtividade aos empregados municipais que participan no operativo de limpeza especial das fontes ornamentais 4º trimestre 2013. Expte. 24848/220.

18.- Dar conta de resolucións do Concelleiro delegado de Xestión Municipal:

a) Resolución do 13.02.13 de recoñecemento de consolidación de grao persoal de Dª Margarita Parajó Calvo. Expte. 24884/220.

b) Resolución de data 13.02.14 de recoñecemento de consolidación de grao persoal de D. Secundino Otero Failde. Expte. 24885/220.

c) Resolución de data 13.02.14 de declaración da xubilación do funcionario do SEI D. Estanislao Durán Calvo con efectos de 13/02/2014. Expte. 24846/220.

TRANSPORTES
19.- Indemnización substitutiva a favor de Interparking Hispania S.A. polos servizos de apoio á Xestión do aparcadoiro sito no subsolo da Praza de Portugal correspondentes aos meses de novembro e decembro de 2013. Expte. 267/449.

20.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 21 de febreiro de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 19 de febreiro de 2014.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.