Escoitar

Orde do día do Pleno, sesión ordinaria

venres, 23 set 2011
PLENO DO EXCMO. CONCELLO .- Núm. 19

CONVOCATORIA


ORDE DO DIA para a sesión ORDINARIA que terá lugar o día 26 de SETEMBRO de 2010, ás NOVE HORAS, no salón de Plenos deste Concello.


PARTE RESOLUTIVA

1.- Actas anteriores. (Sesión 26.07.11)

2.- Declaracións institucionais.

3.- Ditames das comisións informativas:

XESTIÓN MUNICIPAL E MOBILIDADE
3.1.- Solicitude de compatibilidade da concelleira do Grupo Popular, Sra. Egerique Mosquera. Expte. 315/1101.

ECONOMÍA, FACENDA E EDUCACIÓN
3.2.- Modificación de crédito 1/11, crédito extraordinario, para a adquisición dunha lavadora industrial para VigoZoo. Expte. 3344/12 (279/1101).

3.3. Modificación de crédito 27/1101, suplemento de crédito e crédito extraordinario regularización do cadro de persoal. Expte. 8215/77 (189/1101.

3.4.- Modificación da ordenanza fiscal Xeral. Expte. 318/1101.

4.- Proposicións mencionadas no artigo 63 do regulamento do Pleno.

5.- Mocións:

5.1.- Moción do Grupo municipal do BNG instando á Xunta de Galicia a manter as axudas aos concellos en materia de normalización lingüística. Expte. 317/1101.

5.2.- Moción do Grupo Socialista instando á Xunta de Galicia a retirada da decisión de diminuír axudas a garderías e incremento da partida do "cheque infantil". Expte. 312/1101.

5.3.- Moción do Grupo Socialista instando á Deputación Provincial os investimentos reiteradamente solicitados para a cidade de Vigo. Expte. 313/1101.

5.4.- Moción do Grupo Socialista instando á Xunta de Galicia o mantemento do proxecto do anterior goberno autonómico para o novo hospital de Vigo. Expte. 314/1101.

6.- Asuntos urxentes.


PARTE DE CONTROL

1.- Toma de coñecemento dos acordos ou resolucións doutros órganos municipais ou de informes ou escritos que así o requiran.

1.1.- Dar conta de resolucións da Alcaldía.

1.2.- Dar conta de resolucións asinadas por concelleiros/as delegados/as.

1.3.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 01.09.11 de nomeamento de vocais veciñais polos grupos municipais do PSdeG-PSOE e BNG nos organismos autónomos.

1.4.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 02.09.11 de reingreso ao posto do Secretario Xeral do Pleno. Expte. 22306/220.

1.5.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 02.09.11 de cesamento da Secretaria de Administración Municipal como Secretaria accidental no posto de Secretaria Xeral do Pleno.

1.6.- Dar conta de resolución da Alcaldía de data 07.09.11 de dedicación parcial a concelleiros do Grupo municipal Popular.

1.7.- Dar conta de Resolucións da Alcaldía de delegacións temporal de competencias:

a) Do 19.08.11 na Área de Mobilidade, Seguridade e Transportes e Xestión Municipal.
b) Do 09.09.11 na Área de Deportes e Normalización Lingüística.

2.- Coñecemento dos informes citados no art. 38.2.m.4º do Regulamento do Pleno.

3.- Comparecencias de membros da Corporación.

3.1.- Solicitude do Grupo municipal do BNG de comparecencia perante o Pleno da concelleira delegada da área de Economía, Facenda, Patrimonio e Educación. Expte. 316/1101.

4.- Mocións.

4.1.- Moción do Grupo Popular instando que as contratacións de persoal se fiscalicen a través do departamento de Recursos Humanos. Expte. 276/1101.

4.2.- Moción do Grupo Popular instando o arranxo do muro contiguo ás pistas deportivas do colexio Javier Sensat. Expte. 309/1101.

4.3.- Moción do Grupo Popular instando se respecten as estruturas culturais xa creadas na cidade e se informe de futuras accións culturais a realizar. Expte. 310/1101.

4.a. Mocións urxentes

5.- Formulación de rogos.

6.- Formulación de preguntas.


DECRETO DE CONVOCATORIA:

Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes conclusos para a súa inclusión na orde do día, convócase ó Pleno da Corporación para ter lugar sesión ORDINARIA no salón de Plenos ás NOVE HORAS do día VINTESEIS DE SETEMBRO, para resolver os asuntos da devandita relación.

Se na primeira convocatoria non existira o quorum necesario, entenderíase convocada a sesión automaticamente á mesma hora dous días despois.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Corporación para a súa concorrencia puntual ó acto e fágase público no taboleiro da Casa do Concello ós efectos de información.

Vigo, 22 de setembro de 2011

O ALCALDE, O SECRETARIO XERAL DO PLENO,Abel Caballero Álvarez José Riesgo Boluda.