Escoitar
Anuncio de Direccion de Ingresos

Modificación de Ordenazas Fiscais

venres, 16 set 2011
O Pleno do Excmo. Concello de Vigo, celebrado en sesión do 8 de setembro de 2011, adoptou, entre outros, os seguintes acordos:


1) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Bens Inmobles. (2)

2) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Vehículos de tracción mecánica. (3)

3) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Actividades Económicas. (4)

4) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos Documentos que expida ou de que entenda a Administración do Concello ou a dos seus Organismos Autónomos a instancia de parte. (10)

5) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas relativas ó servizo de Transporte urbano de viaxeiros en automóbiles e lixeiros de aluguer con condutor (autotaxis e vehículos especiais ou de abono). (11)

6) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos servizos especiais por Espectáculos e Transportes. (12)

7) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servizos de Prevención e Extinción de Incendios, prevención de ruínas de construcións, salvamentos e outros análogos. (13)

8) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos Dereitos ou Taxas pola prestación dos Servizos dos Cemiterios Municipais. (14)

9) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos. (15)

10) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola recollida do lixo. (16)

11) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servizos de Inspección Sanitaria e os de análises químicas, bacteriolóxicas e calquera outras da mesma natureza. (18)

12) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación dos Servizos de Sanidade preventiva, desinfección, desinsectación, desratización e destrución de calquera clase de materias e produtos contaminantes ou propagadores de xermes nocivos para a saúde pública prestados a domicilio ou por encargo. (19)

13) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de servizos de limpeza de pozos negros, fosas sépticas, solares, e servizos similares así como a recepción de residuos na planta de transferencia. (20)

14) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local. (30)

15) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por Aproveitamento especial de terreos de dominio público local con instalación de Quioscos. (31)

16) Modificación da Ordenanza Fiscal Reguladora das Taxas por aproveitamentos especiais con instalación de postos de venda na vía pública e, en xeral en bens de dominio público municipal, autorizados ao amparo da Ordenanza Reguladora da Venda na Vía Pública e Espazos Abertos. (32).

17) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas por aproveitamento especial da vía pública con Estacionamento de Vehículos de tracción mecánica en determinadas rúas municipais. (34)

18) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora dos dereitos e taxas pola concesión de Licenzas para Construcións, Obras e Instalacións tramitadas pola Xerencia Municipal de Urbanismo así como pola Administración do Concello. (50)

19) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das taxas por Licenzas de Actividades e Instalacións. (51)

20) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas polos servizos que presta o Organismo Autónomo Municipal Parque das Ciencias "Vigo-Zoo" a través do seu Parque Zoolóxico. (53)

21) Modificación da Ordenanza Fiscal reguladora das Taxas pola prestación de Servizos de Subministración de Auga potable, rede de sumidoiros, saneamento e depuración de augas residuais. (60)


Ordenanzas Prezos Públicos:

22) Modificación da Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos pola prestación de Ensinanzas Especiais e outras actividades en establecementos municipais. (40)

23) Modificación da Ordenanza Reguladora dos Prezos Públicos por utilización das Instalacións Deportivas Municipais, pertencentes o "Instituto Municipal dos Deportes. (52)Os expedientes atópanse na Oficina de Información deste Concello para información pública e audiencia ás persoas interesadas durante o prazo de 30 días hábiles dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia nº 176 de data 13 de setembro de 2011, para que poidan presentar, de ser o caso, reclamacións e suxestións aos acordos de aprobación provisional de conformidade cos artigos 17 do R.D.L. 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e 49 da Lei 7/85 de bases de réxime local.