Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase a Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 23 de xaneiro de 2006, ás 8:00 en primeira convocatoria e ás 8:30 en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación.

venres, 20 xan 2006
1.- Actas da sesión ordinaria do 19 de decembro, extraordinaria e urxente do 23 de decembro e ordinaria do 26 de decembro de 2005.


ASESORÍA XURÍDICA
2.-Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 136/2005 interposto por AQUALIA FCC VIGO UTE contra a desestimatoria do rec. reposición en relación coa sanción imposta por incumprimento contractual. Desestimado.

3.- Sentenza do TSXG no r.c.a nº 02/4766/02 interposto por DRAGADOS S.A., contra desestimación presunta de reclamación de xuros de mora no pago do certificación nº 11 de obras de rehabilitación na Universidade Popular. Estimado.

4.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/5358/02 interposto por Dña. FELISA JOAQUINA MILLARES NIETO contra desestimación por silencio de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado parcialmente.

5.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4578/03 interposto por Dña. SALUDINA JUSTO DURÁN, contra desestimación por silencio de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado.

6.- Sentenza do X. Contenciso-Administrativo nº1 de Vigo no r.c.a. nº 86/05 (proc. Ab.) interposto por DÑA. TEODORA BARROS SEDÓN contra acordo da Xunta de Goberno Local de 27.12.04 desestimatorio de reclamación patrimonial por danos. Desestimado.

7.- Sentenza do TSXG r.c.a. nº02/4006/02 interposto por Dña. MARÍA SÁNCHEZ MORAIS, contra resolución de 26.10.01 que inadmite a reclamación de responsabilidade patrimonial por danos.. Estimado.

8.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº02/4922/02 interposto por Dña. ISABEL FERNÁNDEZ PÉREZ contra desestimación por silencio de responsabilidade patrimonial por danos. Estimado.

9.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 197/2005 (proc. Abr) interposto por D. ALFREDO LÓPEZ CONCEPCIÓN contra desestimación por silencio do rec. de reposición en relación con sanción de tráfico. Desestimado.

10.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no r.c.a. nº 91/2004 interposto por TAMARO, S.L. contra resolución pola que se impón a Hugo Celso Garrido Vázquez unha sanción económica e se ordena a clausura definitiva da discoteca Byblos contaminación acústica. Estimado.

11.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 2/5061/2000 interposto por Dª MERCEDES COSTAS RODRÍGUEZ contra desestimación de reclamación sobre rectificación do Inventario de bens para excluir o camiño sito no lugar da Garita ramal 4 en Alcabre. Desestimado.

12.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo do r.c.a. nº 162/2004. P.O., interposto por D. JOSÉ MANUEL GARRIDO MARTÍNEZ contra desestimación de reclamación de responsabilidade por danos. Desestimado.

13.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo do r.c.a. nº 94/2005, interposto por Dª. MARÍA JOSÉ AGRIZ VILAR contra resolución do concelleiro de seguridade desestimatoria de recurso en relación con sanción de tráfico. Desestimado.

14.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4115/02 interposto por D. FRANCISCO JAVIER CASAL REY contra desestimación por silencio de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada parcialmente.

15.- Sentenza do X. do Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo do r.c.a. nº 9/2005 interposto por D. FAUSTO ELADIO IGLESIAS SANTIAGO, desestimación por silencio de responsabilidade patrimonial por danos. Estimada parcialmente.

16.- Sentenza do TSXG no r.c.a. nº 02/4859/02 interposto por Dª. ASUNCIÓN COSTAS BESADA contra desestimación por silencio de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimado.

17.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo interposto por D. JOSÉ UBALDO LÓPEZ LEICEAGA contra desestimación de rec. de reposición en relación con sanción de tráfico. Estimado.

18.- Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no r.c.a. nº 138/05 nterposto por D. ENRIQUE GÁDARA PEREIRA contra desestimación por silencio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimento.

19.- Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo do r.c.a. nº 127/05 interposto por D. JOSÉ MANUEL IGLESIAS ÁLVAREZ contra desestimación por silencio de reclamación de responsabilidade patrimonial por danos. Desestimento.

20.- Auto do X. do Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo do r.c.a. nº171/05 interposto por D. JOSÉ RAMÓN IBÁÑEZ GÓMEZ contra resolución de inadmisión do concelleiro de Patrimonio de reclamación patrimonial por danos. Rematado por satisfacción extraprocesual.

21.- Auto do TSXG do r.c. nº 02/004562/2001 interposto por D. MANOEL SOTO FERREIRO contra o Concello de Vigo polo concurso para a concesión administrativa do servicio de recollida e transporte de residuos sólidos urbanos á estación de tranferencias, ó centro de eliminación, así coma a limpeza urbana e das praias. Fixada minuta polo tribunal.

22.- Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº1 de Vigo no r.c. nº 216/2005, peza separada 91/2005 interposto por ASTILLEROS Y CONSTRUCCIONES, S.A, contra o Concello de Vigo e outros, contra a resolución desestimatria de rec. de reposición en relación con expediente de restauración da legalidade Urbaística. Suspensión cautelar do acordo.


BENESTAR SOCIAL
23.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar:
a) Alta expes.23/1019, 23/737, 14/1354
b) Proposta denegatoria expte. 11/001/293.

MOBILIDADE E SEGURIDADE.
24.- Adhesión do Concello de Vigo ao Convenio de colaboración para a promoción de accesibilidade no transporte público urbano que desenvolve o IMSERSO e a FEMP. Nº expte. 71428/210.


MULLER.
25.- Prórroga do contrato, por un ano, da Casa da Acollida para mulleres maltratadas. Expte. 1290/224.

26.- Contratación do programa Eu tamén sei 2005/2006 de 45 horas. Expte. 2311/224.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
27.- Cesión de uso dun local no edificio nº 7 da Praza da Princesa ao Consorcio do Casco Vello de Vigo. Expte. 17393/240.

28.- Proposta de aprobación das normas para a selección previa dos beneficiarios das vivendas de protección económica en Barreiro. Expte. 13700/220.

29.- Cesión do elemento 2 da parcela de propiedade minicipal nº 136, no Mercado de Cabral á Fundación Galega do Metal. Expte. 17320/240.

30.- Recuperación de oficio da posesión da parcela nº 1679 da propiedade municipal sita na rúa Luis Ksado. Expte. 16874/240.

31.- Reclamación de Dª. Celeste Gómez Blanco de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 16025/240. Estimada.

32.- Reclamación de D.Alberto I. García García de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 82/243. Estimada.

33.- Reclamación de Dª. Cándida Barreiro Rodas de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 408/243. Estimada.

34.- Reclamación de Dª. María Alonso Magán de responsabilidade patrimonial por danos. Expte. 488/243. Estimada.

35.- Rogos e preguntas.