Escoitar

Xunta de Goberno Local

Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 22 de novembro de 2004, ás 8,00 h. en 1ª convocatoria e ás 9,00 h. en 2ª convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

venres, 19 nov 2004
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 22 DE NOVEMBRO DE 2004.


1.- Acta da sesión ordinaria do 2 de novembro de 2004.


ASESORÍA XURÍDICA
2.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 88/2004 interposto por Dª CATALINA DE HAZ BARDINET contra resolución da C. Goberno do 22.01.04 desestimatoria de reclamación patrimonial de danos (Expte. 15228/240-03). Estimado.

3.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 98/2004 interposto por D. FRANCISCO JAVIER VILLAR MARTÍNEZ contra sanción de tráfico, resolución 18.12.04 (92 €). Estimado.

4.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 146/2004 interposto por ALIANZA Y BARROS, S.A. contra sanción por infracción da Ordenanza Xeral reguladora da actividade funeraria no término municipal de Vigo (Expte 5494/255-03). Desestimado.

5.- Sentenza do X. Contencioso- Admtvo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 147/2004 interposto por ALIANZA Y BARROS, S.A. contra sanción por infracción da Ordenanza Xeral reguladora da actividade funeraria no término municipal de Vigo (Expte. 5339/255-03). Desestimado.

6.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 160/2004 interposto por COMUNIDADE DE PROPIETARIOS R. Mª BERDIALES 14-16 contra desestimación presunta de reclamación de danos (Expte. 14544/240-01). Desestimado.

7.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 194/2004 interposto por D. FRANCISCO JAVIER DE LOS SANTOS MOLINA contra sanción de tráfico. Expte. 1030859062. Desestimado.

8.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 207/2004 interposto por Dª Mª CARMEN GARRIDO ALONSO contra desestimación de rec. reposición en relación con dilixencia de embargo do 22.03.04 (cotas de enganche á rede de augas). Desestimado.

9.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo nº 1 de Vigo no r.c.a. nº 222/04 interposto por D. GUILLERMO MANUEL PRESA SUÁREZ desestimación presunta de reclamación patrimonial por danos (expte. 16484/240-03). Desestimado.

10.- Sentenza do X. Contencioso-Admtvo nº 1 de Vigo no r.c.a nº 225/2004 inerposto por D. DAVID ÁLVAREZ OUTEIRAL contra sanción de tráfico (expte. 1030858545). Desestimado.

11.- Sentenza do TSXG no rec. apelación nº 24/2001 interposto por ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS contra sentencia do X. Contencioso-Admtvo. nº 1 en relación con liquidación taxas entrada de vehículos-ano 1999 da Pza. Compostela nº 3. Estimado.

12.- Auto do TSXG no r.c.a nº 02/4878/03 interposto por Dª CRISTINA FERREIRA FERNÁNDEZ contra reclamación patrimonial por danos expte.15457/240. Desestimento.


BENESTAR SOCIAL
13.- Revisión de prezos da Unidade Asistencial Cedro segundo IPC 2003/2004. Expte 110799/301

14.- Utilización e acondicionamento do local municipal sito en Dr. Cobral nº 21 para UBAS Teis e litoral. Expte 11120/301.

DEPORTES
15.- Solicitude de autorización do Club Comesaña Sporting Club para celebrar o 26º memorial Belarmino Alonso de Campo a Través. Expte 4896/333.


MULLER
16.- Segundo Plan de acción municipal para combater a violencia contra as mulleres, 2004-2007. Expte. 1802/224.

17.- Contratación de monitores/as para o Programa "Eu tamén sei" ano 2004. Expte 1780/224.


PARTICIPACIÓN CIDADÁ
18.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Veciños de Teis para o uso e realizaicón de actividades no Centro Cívico de Teis. Expte. 02307/320.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN.
19.- Desestimación do recurso de reposición interposto por Dª Marina Estévez Vázque en relación co desafiuzamento de locais municipais da rúa Progreso. Expte 15107/240.

20.- Desestimación do recurso de reposición interposto por Dª Mª de los Angeles Salgado Pérez en relación coa desafectación da finca sita en Piñeiro-Lavadores. Expte. 16670/240.

21.- Desestimación do recurso de reposición interposto por D. Alberto Caride Guisande en relación coa descatalogación do Camiño Brea-Molinera-Lavadores. Expte. 16889/240

22.- Solicitude de Dª Segunda Lago Pérez de descatalogación do carácter público do camiño das Veigas. Desestimada. Expte 16934/240.

23.- Solicitude de Dª Carmen Pérez Fernández de descatalogación do carácter público do Camiño das Veigas. Desestimada. Expte. 16950/240.

24.- Solicitude de Dª Carmen Martínez Varela de descatalogación do carácter público do Camiño das Veigas. Desestimada.. Expte. 16951/240.

25.- Solicitude de Dª María Pilar Rodríguez de Robles-Gonzalo de descatalogación do carácter público da pasaxe dende Avda. de Canido ata Camiño do Combro. Desestimada. Expte. 15865/240

26.- Expediente de contratación das obras do proxecto de instalación dunha plataforma elevadora vertical e 10 postos de ordenador para o centro sociocultural na antiga casa Vieira en Saiáns. Expte. 483/321

27.- Modificación do contrato de prestación do servizo de colaboración en materia de loita contra incendios forestais (incremento do prezo). Expte. 2527/306

28.- Prórroga do contrato de prestación do servizo de limpeza da Casa do Concello e outras dependencias municipais. Expte 15358/240.

29.- Condicións para o arrendamento do local municipal sito na rúa Carral nº 29. Expte. 17062/240.


PERSOAL
30.- Autorización á Técnica de Prevención de Riscos para a utilización do seu vehículo particular dentro do desenvolvemento das súas funcións. Expte. 15379/220

31.- Proposta de nomeamento interino de administrativo de administración xeral. Expte. 15347/220

32.- Dar conta da resolución de Alcaldía de 4.11.04 de concesión de gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal do Servicio de Extinción de Incendios correspondente ó mes de outubro de 2004. Expte. 15382/220.

33.- Dar conta de resolucións sobre nomeamento de funcionarios de carreira con prazas de Garda da Policía Local, de datas 8 e 29 de outubro de 2004. Expte. 15380/220.

TURISMO
34.- Concesión da subvención á Federación de Comercio de Vigo (FECOVI) para a organización da II Gala Anual do Comercio Vigués. Expte. 1539/104.

URBANISMO
35.- Proxecto de ordenanza municipal reguladora da inspección técnica de edificacións (ITE). Expte. 936/400.

VÍAS E OBRAS
36.- Proposta para declarar deserto o concurso para a contratación de subministración de materiais de construcción e proceder á súa contratación por procedemento negociado. Expte. 41373/250

37.- Indemnización substitutoria por importe de 30.755,75 € a favor da entidade UTE MOVEXVIAL, S.L. HIDROSCIVIL, S.L. en concepto de campaña de publicidade. Expte. 35445/250


XESTIÓN MUNICIPAL
38.- Xustificantes de libramentos.


XUVENTUDE
39.- Proposta de concesión de subvencións a colectivos xuvenís do municipio de Vigo. Expte 1061/336.


40.- Rogos e preguntas.