Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 3 dec 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 4 DE DECEMBRO DE 2015.


1.- Acta da sesión extraordinaria e urxente do 17 de novembro, ordinaria do 20 de novembro e extraordinaria e urxente do 23 de novembro de 2015.

ALCALDÍA
2.- Proposta de concesión de subvención á Fundación UNICEF-Comité Español para axuda dos gastos das necesidades básicas dos nenos e nenas vítimas do seísmo de Nepal. Expte. 13251/101.

CULTURA
3.- Proposta de aceptación de xustificación e pagamento da subvención nominativa outorgada a Teatro ENSALLE SLL para a realización do programa de xaneiro-abril 2015. Expte. 15136/331.

CONTRATACIÓN
4.- Introdución dunha condición especial de execución que fixe un salario mínimo nos procedementos de contratación promovidos polo Concello de Vigo. Expte. 5448/241.

5.- Clasificación de ofertas no procedemento aberto para a contratación da subministración dun vehículo autobomba sen dotación. Expte. 3883/213.

DEPORTES
6.- Proposta de adxudicación dunha subvención directa ó Club de Campo en relación á organización do 75 concurso de Tenis de Vigo-Copa Bedriñana. Expte. 14641/333.

IGUALDADE
7.- Rectificación de erro no expediente de solicitude de subvención á Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia para accións encamiñadas á promoción da igualdade. Expte. 6884/224.

PATRIMONIO
8.- Proposta de concesión administrativa do uso privativo de espazo público na rúa Luis Seoane. Expte. 19771/240.

RECURSOS HUMANOS
9.- Proposta de aprobación de "Criterios de funcionamento da Mesa Xeral de Negociación do Concello de Vigo". Expte. 26805/220.

10.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondente aos meses de xuño e outubro de 2015. Expte. 27312/220.

11.- Complemento de produtividade por toxicidade á brigada de pavimentación de Vías e Obras, correspondente ao mes de outubro de 2015. Expte. 27278/220.

12.- Dar conta da resolución do concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal e Persoal de autorización de horas extras ao persoal do servizo de Inspección de Vías e Obras para os meses de outubro, novembro e decembro de 2015. Expte. 27271/220.

SERVIZOS XERAIS
13.- Revisión ordinaria do contrto do Servizo de limpeza da Casa Consistorial e outras dependencias do Concello de Vigo. Expte. 1316/440.

14.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 4 de decembro de 2015, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á Secretaria do Goberno e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 2 de decembro de 2015.


O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Olga Alonso Suárez.