Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 27 ago 2015
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 28 DE AGOSTO DE 2015.


ALCALDÍA
1 .- Dar conta da resolución de Alcaldía de nomeamento de persoal eventual do Grupo municipal Socialista (auxiliar eventual).


ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas, Decretos e Autos:

a) Expte. 9159-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 263/15 P.A. Demandante: Dª NANCY E. PÉREZ CARDOZO. Obxecto: XGL 20.2.2015 (en reposición). Axudas extraordinarias-2014 (Benestar Social- Expte.: 98281/301). Desestimado o recurso.

b) Expte. 6936/111. Auto do Tribunal Supremo, Sala do Social, no rec. Casación 1854/2014 en relación coa Sentenza do TXSG no rec. Suplicación nº 1250/2012 interposto por Dª MARÍA C. ALONSO COSTAS e 12 persoas máis contra Sentenza desestimatoria do X.do Social nº 1 de Vigo, Obxecto: Contrato administrativo de servizos. "Cesión ilegal de traballadores" e equiparación retributiva ao persoal.

c) Expediente. 8612/111. Sentenza do TSXG, Sala do C-A, Sección 1ª, no rec. Apelación nº 76/3015 interposto por D. BENITO RAMÍREZ ABAL contra sentenza desestimatoria do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo ( XGL do 7-2-2014 -en alzada- Selección Técnico Medio de Arquivos). Desestimada a apelación.

d) Expte. 8246-111. Sentenza do X. do Social nº 4 Reforzo de Vigo. Procedemento1030/2013 (Despedimento/Cesamento). Demandantes: Dª Susana Bernárdez Fernández, Dª Rosa Barandela Vázquez, Dª Patricia Villar Posada. Estimada parcialmente la demanda.

e) Expte. nº 9108/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 189/15 P.A. Demandante: D. JOSÉ ROSENDE SUÁREZ. Obxecto: Proc. Sanción de tráfico, estacionamento en carga e descarga. Contía: 200 €. Desestimado o recurso.f) Expte. nº 8118/111. Sentenza do X.do Social nº 4 de Vigo no Procedemento Ordinario nº 474/2013. Demandante: Dª SUSANA BERNÁRDEZ FERNÁNDEZ e 2 persoas máis. Persoal dos contratos de servizos dos CENTROS CÍVICOS. Estimado parcialmente o recurso.

g) Expte. 9109/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A nº 192/15 P.A. Demandante: C.P. AVDA. ALCALDE PORTANET, 27. Obxecto: Resolución do 19.01.2015, RPA, filtracións no soto por obras "humanización"(Expte. 4287/243.) Desestimado o recurso.

h) Expte. 8910/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 431/14 P.O. Demandante: BURGOS 25, C.B. Obxecto: Desestimación presunta. Solicitude do 13.5.2014 desafectación de vial inventariado rúa Burgos e Soria, O Calvario. Desestimado o recurso.

i) Expte. 9150/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 261/15 P.A. Demandante: RAPADO OGANDO, S.L. Obxecto: Sanción de tráfico estacionamento carril (Expte.: 148611303). Desestimado o recurso.

k) Expte. 9142/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 246/15 P.A. Demandante: D. MANUEL FÉLIX PÉREZ COBAS. Obxecto: Resolución do 9.3.2015. RPA, caída na vía pública o 11.8.2011-lousa solta (Expte.: 4051/243). Desestimado o recurso.

l) Expte. 9122/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 222/2015 P.A Demandante: MARIA ISABEL SAN PEDRO ACUÑA. Obxecto: Resolución do 02.02.2015, Sanción Tráfico (Expte: 148627202) Estimado o recurso.

m) Expte. 9009/111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 63/2015 P.O. Demandante: HOSTELERIA SAMIL PLAYA. Obxecto:XGL do 23/01/2015 (en reposición contra o do 31/10/2014) Orde de retirada de tobogán instalado na praia de Samil (Exp: 19702/240). Desestimado o recurso.

n) Expte. 9135-111. Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 227/15 P.A. Demandante: Dª. Mª DEL CARMEN SILVA GARRIDO. Obxecto: Resolución do 2 de febreiro de 2015 ( en reposición), sanción Tráfico (Expte.: 148623198). Desestimado o recurso.


BENESTAR SOCIAL
3.- Incremento de dotación para axudas de familias dentro do "Marco de actuación do Programa de Prestacións individuais municipais non periódicas de emerxencia social para o ano 2015. Expte. 102918/301.


CONTRATACIÓN
4.- Proposta de adxudicación do procedemento aberto para a contratación do servizo da xestión parcial da Escola municipal de Teatro. Expte. 16769/332.

DEPORTES
5.- Proposta de autorización para a organización da 2ª edición da carreira "24 horas de Vigo", os vindeiros 29-30 de agosto no Parque de Castrelos. Expte. 14007/333.

6.- Proposta de autorización para a organización do "II Trofeo Mini-DH Montes de Coruxo" o vindeiro 29 de agosto. Expte. 14308/333.

7.- Proposta de autorización para a organización do "XLII Gran Premio Ciclista Cidade de Vigo", os vindeiros 29-30 de agosto. Expte. 14266/333.

8.- Proposta de autorización para a organización da "Travesía a nado "Desafío Islas Cíes", o vindeiro 29 de agosto. Expte. 14081/333.


DIRECCIÓN DE INGRESOS
9.- Dar conta da Resolución do concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda pola que se aproba o Padrón do imposto sobre actividades económicas do exercicio 2015. Expte. 48033/516.

10.- Dar conta da Resolución do concelleiro delegado de Orzamentos e Facenda pola que se aproba o Padrón do imposto sobre bens inmobles de natureza urbana e de bens de características especiais do exercicio 2015. Expte. 40979/512.

EDUCACIÓN
11.- Prórroga do contrato para a xestión parcial, docencia e desenvolvemento da Escola municipal de Danza. Expte. 15774/332.

12.- Pago das dietas por asistencias dos representantes municipais ás sesións dos Consellos Escolares dos Centros de Ensino Público, no período xaneiro a xullo de 2015. Expte. 17252/332.

FESTAS
13.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Festas durante o mes de xullo de 2015. Expte. 6181/335.


INTERVENCIÓN XERAL
14.- Xustificación de libramentos. Expte. 102538/140.

15.- Modificación orzamentaria para a tramitación dun suplemento de crédito para sufragar os custes dos contratos de recollida de lixo e limpeza viaria. Expte. 2125/106.

MEDIO AMBIENTE
16.- Proxecto de actividades de sensibilización e educación medioambiental "Percorridos medioambientais de outono", dentro do Programa Camiño a Camiño. Expte. 11294/306.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
17.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de xuño de 2015. Expte. 1971/334.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
18.- Outorgamento das subvencións para o fomento do asociacionismo e participación cidadá no ano 2015. Expte. 7134/320.

19.- Proxecto de convenio de colaboración coa Unión Comarcal de Comisións Obreiras (CC.OO) de Vigo, para axuda de financiamento de gastos. Expte. 7137/320.

20.- Proxecto de convenio de colaboración coa Unión comarcal da Unión da Confederación Intersindical Galega de Vigo, para axuda de financiamento de gastos. Expte. 7140/320.

21.- Proxecto de convenio de colaboración coa Unión comarcal da Unión Xeral de Traballadores (UXT) de Vigo", para axuda de financiamento de gastos. Expte. 7141/320.


POLICÍA LOCAL
22.- Expediente de contratación, por procedemento aberto, para o subministro de arrendamento (renting) de vehículos para a Policía Local. Expte. 43577/212.

RECURSOS HUMANOS
23.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro subalternos, baixo a modalidade prevista no art. 10.d.d) da Lei 7/2007, de 12 de abril (EBEP) por un prazo máximo de seis meses para o servizo de Conserxería. Expte. 26916/220.

24.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro auxiliares, baixo a modalidade prevista no art. 10.d.d) da Lei 7/2007, de 12 de abril (EBEP) por un prazo máximo de seis meses para o servizo de Estatística. Expte. 26948/220.

25.- Nomeamento interino por acumulación de tarefas de catro auxiliares, baixo a modalidade prevista no art. 10.d.d) da Lei 7/2007, de 12 de abril (EBEP) por un prazo máximo de seis meses para o servizo de Benestar Social. Expte. 26976/220.

26.- Gastos de locomoción de varios servizos, Abril-Xullo 2015. Expte. 26973/220.

27.- Aboamento de produtividade pola campaña de desratización 2015. Expte. 26972/220.

28.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por servizos de Gran Gala con motivo do día de Galicia. Expte. 26926/220.

29.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por servizos de Gran Gala con motivo do "Pregón do Cristo". Expte. 26936/220.

30.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por servizos de Gran Gala con motivo do "Día do Cristo". Expte. 26937/220.

31.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por servizos de Gran Gala con motivo do "Día da Policía Local". Expte. 26958/220.

32.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal do Parque Mobil que prestar servizos nas brigadas de pavimentación correspondentes ao mes de xuño-2015. Expte. 26848/220.

33.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal das brigadas de pavimentación do Parque Móbil correspondente ao mes de xullo-2015. Expte. 26929/220.

34.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios do persoal dos distintos servizos correspondentes aos meses de febreiro-xuño 2015. Expte. 26879/220.

35.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sin ser oficial do persoal dos distintos servizos correspondente ao 2º trimestre de 2015. Expte. 26885/220.

36.- Complemento de produtividade do persoal do Servizo de Electromecánicos que participa nas tarefas de limpeza das fontes públicas ornamentais do Concello de Vigo correspondente ao 2º trimestre 2015. Expte. 26915/220.

37.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de xullo 2015. Expte. 26930/220.

38.- Complemento de produtividade por xornada partida do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de xullo 2015. Expte. 26931/220.

39.- Complemento de produtividade por toxicidade do persoal de Desinfección correspondente ao mes de xullo 2015. Expte. 26939/220.

40.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sin ser oficial do persoal do Servizo de Xuventude correspondente ao 2º trimestre de 2015. Expte. 4476/336.

41.- Complemento de produtividade por conducir vehículo municipal sin ser oficial do persoal do Servizo de Medio Ambiente correspondente ao 2º trimestre de 2015. Expte. 26944/220.

42.- Bases rectoras das Axudas socio-sanitarias 2015-2ª Fase. Expte. 26906/220.

43.- Reclamacións de axudas de estudos (FAS) 2014-2015. Expte. 26968/220.

44.- Axudas especiais do FAS, xullo 2015. Expte. 26907/220.

45.- Axudas especiais agosto do FAS, 2015. Expte. 26969/220.46.- Dar conta de resolucións do concelleiro-delegado da Área de Xestión municipal e Persoal:

a) Encomenda dun funcionario para a elaboración dos custes efectivos. Expte. 102530-140.

b) Declaración da xubilación voluntaria do funcionario do SEI D. Eduardo Casalderrey Sanmartín. Expte. 26923-220.


SERVIZOS XERAIS
47.- Expediente de contratación, por procedemento aberto, dos servizos de recollida, transporte e entrega a xestor autorizado dos residuos procedentes de construcións e demolicións xerados polo taller do Servizo de Vías e Obras do Concello de Vigo. Expte. 73432/250.

48.- Rogos e preguntas.