Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 20 dec 2012

ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 21 DE DECEMBRO DE 2012.

ALCALDIA
1.- Dar conta da Resolución da Alcaldía, do 14.12.2012, referente á delegación no concelleiro delegado de Industria, Comercio, Turismo e Pemes, a interlocución, comunicación e relacións co cumprimento e seguimento da xestión da concesión "Pazo de Congresos Mar de Vigo S.A."

2.- Concesión de subvención á Asociación de Corais Polifónicas de Vigo. Expte. 8846/101.

BENESTAR SOCIAL
3.- Servizo de Axuda no Fogar. Exptes. 221/06, 1378/06, 2435/06 e 1465/14.

4.- Indemnización substitutiva a favor de "Atención Social en Emergencias Grupo 5, S.L.U., pola prestación dos servizos do programa redución do dano en medio aberto, mes de novembro 2012. Expte. 79727/301.

5.- Indemnización substitutiva a favor de "Ciclo Grupo 5, S.L.U.", polo concepto de servizos auxiliares no dispositivo de Marqués de Valterra, 6, no mes de novembro 2012. Expte. 79728/301.

6.- Indemnización substitutiva a favor de "Atención Social en Emergencias Grupo 5, S.L.U., pola organización e traballo social no dispositivo de Marqués de Valterra, 6, no mes de novembro 2012. Expte. 79729/301.

7.- Indemnización substitutiva a favor de EMAUS FUNDACION SOCIAL, pola prestación dos servizos de xestión do programa de transición á vida autónoma -VIA- no mes de novembro de 2012. Expte. 79842/301.

CEDRO
8.- Indemnización substitutiva a favor de EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A., pola prestación de apoio á unidade asistencial de drogodependencias CEDRO, no mes de novembro 2012. Expte. 1910/315.

CEMITERIOS
9.- Indemnización substitutiva a favor de "Servicios Auxiliares de Mantenimiento y Limpieza,S.L.", polos servizos de limpeza dos cemiterios municipais, meses de novembro e decembro 2012. Expte. 9789/255.

CULTURA
10.- Indemnización substitutiva a favor de Servicios Securitas S.A., polos servizos de atención ao público, nos meses de setembro a decembro 2012. Expte. 202/341.

11.- Indemnización substitutiva a favor de Servicios Securitas S.A., polos servizos de atención ao público nas dependencias culturais, nos meses de setembro a decembro. Expte. 203/341.

12.- Indemnización substitutiva a favor de Securitas Seguridad España S.A., polos servizos de seguridade dependencias, setembro-decembro 2012. Expte. 204/341.

13.- Indemnización substitutiva a favor de Securitas Seguridad España S.A., polos servizos de seguridade dependencias, nos meses de setembro-decembro 2012. Expte. 205/341.

14.- Indemnización substitutiva a favor de SAMYL S.L., empresa de servizos auxiliares de Mantenimiento y Limpieza, polos servizos prestados no meses setembro-decembro 2012. Expte. 2197/340.

15.- Indemnización substitutiva a favor de Servicios Securitas S.A., polos servizos de atención ao público no Verbum, nos meses de setembro a decembro. Expte. 2199/340.

16.- Indemnización substitutiva a favor de Securitas Seguridad España S.A., polos servizos de seguridade do Verbum, nos meses de setembro-decembro 2012. Expte. 2200/340

17.- Indemnización substitutiva a favor de Vigilancia Integrada S.A., polos servizos de seguridade no Museo de Castrelos, nos meses de setembro-decembro 2012. Expte. 4772/337.

DEPORTES
18.- Subvención ó TELMO PELUQUEROS F.C. Pola súa participación no campionato de Europa de fútbol 7 realizado en Austria no mes de maio 2012. Expte. 11701/333.

19.- Autorización a David Posada González a organizar o vindeiro 13.01.2013, o "II CORRENDO POR VIGO". Expte. 11501/333.


INTERVENCION
20.- Libramentos a xustificar.

LIMPEZA
21.- Indemnización substitutiva a favor de SOGAMA, polos servizos de tratamentos do residuos sólidos urbanos, no mes de outubro 2012. Expte. 3969/252.

22.- Indemnización substitutiva a favor de SOGAMA, polos servizos de tratamentos do residuos sólidos urbanos, no mes de novembro 2012. Expte. 4016/252.

23.- Indemnización substitutiva a favor de SOGAMA, polos servizos de tratamentos do residuos sólidos urbanos, no mes de decembro 2012. Expte. 4019/252.

MOBILIDADE, TRANSPORTE E SEGURDADE
24.- Adxudicar á empresa Desguaces Mingos S.L. o vehículo 0390DGB, para o seu tratamento como residuo sólido. Expte. 84221/210.

MEDIO AMBIENTE
25.- Indemnización substitutiva a favor da Sociedade Protectora de Animais e Prantas de Vigo, polos servizos prestados nos meses de novembro-decembro 2012. Expte. 9092/306.

PATRIMONIO
26.- Revisión extraordinaria do prezo do contrato de prestación de servizos de conservación e reposicións de parques e xardíns do Concello de Vigo, adxudicado a Cespa, S.A. Expte. 6672/446.

27.- Indemnización substitutiva a favor de Limpiezas del Noroeste S.A. pola limpeza das dependencias do Concello de Vigo no mes de outubro 2012. Expte. 88/242.

28.- Revisión de prezos do contrato do servizo de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados. Expte. 46/242.

POLICIA LOCAL
29.- Indemnización substitutiva a favor de Naviera Mar de Ons, pola prestación do servizo de transporte Vigo-Cies. Expte. 36807/212.

RECURSOS HUMANOS
30.- Concesión de axudas por reclamacións socio-sanitarias 2012, con cargo ao Fondo de Acción Social. Expte. 23709/220.

31.- Complemento de produtividade ós condutores adscritos ao Gabinete da Alcaldía, correspondente aos meses de novembro e decembro 2012. Expte. 23720/220.

32.- Produtividade por encomenda de funcións a diversos funcionarios, correspondente ao 3º trimestre 2012. Expte. 23578/220.

33.- Comunicación de erros -e solicitude de rectificación- detectados nas certificacións da Xunta de Goberno Local de data 26-11-2012 (expte. 23463/220) e 9-11-2012 (expte. 23536/220). Expte. 23758/220.

URBANISMO
34.- Aprobación inicial do proxecto de urbanización da APR A-3-10 Esturans. Expte. 4856/401.

35.- Produtividade persoal de Rexistro da Xerencia Municipal de Urbanismo. Expte. 6497/407.

XUVENTUDE
36.- Indemnización substitutiva a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesan, pola prestación do servizo de atención aos nenos nas ludotecas, mes de novembro 2012 . Expte. 3726/336.

37.- Indemnización substitutiva a favor de Concepción Cuña Pérez, en concepto de xestión do Punto Xove no mes de novembro. Expte. 3728/336.

38.- Indemnización substitutiva a favor de Xoma Iniciativas Sociais, asesoramento en información e dinamización xuvenil do mes de novembro. Expte. 3723/336.

39.- Indemnización substitutiva a favor de Xoma Iniciativas Sociais, asesoramento en información e dinamización xuvenil do mes de decembro. Expte. 3746/336.

40.- Indemnización substitutiva a favor de Concepción Cuña Pérez, en concepto de xestión do Punto Xove no mes de decembro. Expte. 3745/336.

41.- Indemnización substitutiva a favor de Fundación de Estudos e Análise Fesan, pola prestación do servizo de atención aos nenos nas ludotecas, mes de decembro 2012. Expte. 3744/336.

42.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 21 de decembro de 2012, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.

Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.


Vigo, 19 de decembro de 2012.

O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.