Escoitar
Persoal

Contratación temporal de catro posto no CEDRO

<br />

venres, 14 mai 2010
Con data 19 de abril de 2010, a Xunta de Goberno Local do Concello de Vigo, adoptou acordo relativo á contratación temporal para cubrir período vacacional 2010 de catro funcionarios adscritos á Unidade Asistencial de Drogodependentes-CEDRO.

As bases para consulta, están no taboleiro de edictos da Casa do Concello, así como na paxina web municipal www.vigo.org.

O prazo de presentación de instancias que se realizará no Rexistro Xeral do Concello de Vigo, será de cinco días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación do presente anuncio e rematará o día 21 de maio de 2010.