Escoitar

Xunta de Goberno Local

venres, 7 mar 2008
Convócase á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o luns 10 de marzo de 2008, ás 08.00 horas en primeira convocatoria e ás 09.00 horas en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da seguinte relación:


1.- Acta das sesións ordinarias do 7 e 14 de xaneiro de 2008.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta das seguintes sentenzas e autos remitidos por Asesoría Xurídica:

a) Sentenza nº 325, do 21.12.07 do X. Contencioso-Administrativo nº 1de Vigo. RC-A p.o. Nº 51/06. Demandante: Dª Anuncia Mourelle Brenlla. Obxecto: RPA, Acordo da XGL do 01/08/06 por danos por caída na vía pública, expte. 1155-243. Estimado parcialmente.

b) Auto nº 102, do 17.07.07 do X.Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo. RC-A nº 43/2007 p.o. Demandante : Iberia Lineas Aéreas de España. Obxecto: Inactividade do Concello por incumprimento da solicitude formulado o 21/07/06 no que se solicitaba resolución ao convenio subscrito con Globalia/Air Europa para potenciar o tursimo da provincia. Desestimento.

c) Sentenza nº 52, do 4.02.08 do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A p.a. Nº 305/2007.Demandante: D. Gerardo Fernández Costa. Obxecto: Promoción interna a cabos Extinción de incendios. Estimado parcialmente o recurso.

d) Sentenza nº 186, do 18.09.07 do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo. RC-A p.a. Nº 69/2007. Demandante: D. Diego Loira Torres.Obxecto: Resolución do Concelleiro delegado de Mobilidade e Seguridade dictada no expte. 068524213 pola que se lle impón sanción de 91€ por infraccción de tráfico.Desestimado o recurso.

e) Auto do 5.07.07 do Tribunal Supremo.Casación nº 5037/2006. Demandante: D. Diego L. Quinta Lorenzo.Desestimado o recurso.

f) Sentenza nº 763, do 4.10.07 do TSXG. Apelación nº 4313/2005.Apelante: Concello de Vigo. Obxecto: Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Pontevedra estimatoria de recurso contra Resolución do Xurado Provincial de Montes veciñais do 15.10.03.Desestimado o recurso de apelación.

g) Sentenza, do 28.03.07 do TSXG. Apelación nº 27/2007.Apelante: Dª Aurea Soto Lago. Obxecto: Sentenza do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo desestimatoria de recurso contra Resolución do Concelleiro delegado de Persoal do 30.11.04.Desestimado o recurso de apelación.

h) Sentenza nº 1042, do 26.07.07 do TSXG. Apelación nº 7004/2004.Apelante: Xunta Compensación U.E. "Rosalia de Castro" Vigo. Obxecto: Sentenza do X.Contencioso Administrativo nº 1 de Pontevedra desestimatoria de recurso contra silencio administrativo sobre rec.reposición formulado contra Decreto do 08.09.1998 sobre liquidación Imposto de construccións, Instalación e Obras. Estimado.

i) Sentenza nº 213/2007, do 29.03.07 do TSXG. Apelación nº 4129/2004. Apelante: D. Felipe Dominguez Novoa. Obxecto: sentenza do X.Contencioso-Administrativo desestimatoria de recurso contra acordo plenario do 24.02.03 sobre desafiuzamento de vivenda do porteiro vixiante do CEIP "Emilia Pardo Bazán" expte. 15740/240. Desestimado o recurso.

k) Auto do 30.11.06 do Tribunal Supremo.Casación nº 11547/2004.Demandante: Dª Marina Estevez Vazquez. Obxecto: Auto do TSXG do 8.10.04 que inadmite o rec. Contencioso administrativo por falla de lixitimación activa da demandante. Inadmisible recurso casación.

l) Sentenza nº 115, do 7.06.07 do TSXG, no RC-A Nº 02/4247/03.Demandante: Dª Mara de las Mercedes Gonzalez Rodriguez. Obxecto: acto do 17.10.02 desestimatorio da reclamación por accidente sofrido na vía pública o 26.06.2000. Expte. 14008/240. Desestimado o recurso.

m) Sentenza do 28.05.07 do Tribunal Supremo.Casación nº 270/2004.Demandante: D. Santiago Martinez de la Escalera Canella.Obxecto: Sentenza do TSXG desestimatoria de recurso contra resolución do 12.05.97, sobre solicitude anulación do expte. E0152151494, polo concepto de Plus Valía. Inadmisible o recurso.

n) Sentenza do 15.03.07 do TSXG no RC-A Nº 02/5115/01.Demandante: D. Manuel Segura Fernandez. Obxecto: Resolución do 26.10.01, destimatoria do r/r formulado contra outra anterior declaratoria de inadmisibilidade da reclamación de responsabilidade patrimonial por accidente cun vehículo.(Expte. 13962-240) Desestimado o recurso.

l) Auto do 3.09.07 do TSXG no RC-A Nº 02/4110/05.Demandante: Pompas Fúnebres de Pontevedra, SA.Obxecto: Decreto do 03.10.04 desestimatorio do recurso formulado contra outro do 27.08.04 en expte. 5745/255/03 por sanción. Caducidade do recurso.

ll) Sentenza do 15.09.07 do Tribunal Supremo.Casación nº 008/7324/2005.Demandante: "SALGADO Y JARDON, S.L."Obxecto: Sentenza do TSXG desestimatoria de recurso contra acordo do Pleno de 31/8/2000, recaído no expediente de adxudicación da concesión do mercado da Pedra (expte. 12292/240). Inadmisible o recurso.

o) Auto nº 83/07 de 5.06.07 e Auto nº do 15.10.07 do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo.RC-A nº 566/2006 (p.o) Recorrente: MACRAUT INGENIEROS S.L.Obxecto: Desestimación por silencio administrativo de recurso de reposición contra acordo da XGL de 30/8/2005, de adxudicación de obras de saneamento (expediente municipal 498/241). Inadmisión e desestimento. respectivamente.

p) Auto do 11.12.07 do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 314/2007 p.o, Recorrente: Corporación Europea de mobiliario urbano s.a. (CEMUSA). Obxecto: Acordo da XGL de 18.5.07, de adxudicación de concurso do mobiliario urbano (expte. municipal 72280/210). Declara caducado o recurso.

q) Auto do 118 de 8.10.07 do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 12/2007 (p.o)Recorrente: ECOVIGO PUBLICIDAD, S.L.Obxecto: Acto do 9.11.2006, de adxudicación de concurso do material publicitario turismo ( expte. Municipal 1894/104). Acepta o desistimento da actora.

r) Auto Nº 120 de 11.10.07 do Xulgado do Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 306/2006 (p.o)Recorrente: Asociación de comerciantes e vendedores do Mercado do Progreso.
Obxecto: Acordo da XGL do 10.4.2006, expte. Municipal 17690/240. Acepta o desistimento da actora.

s) Sentenza nº 41/2008, do 25.01.08 do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo.RC-A nº 40/2007 (p.o).Demandante: Lisa Fernández Hume. Obxecto: acordo da XGL 22.1.2007 confirmatorio en reposición de anterior do 22.5.2006 desestimatorio de reclamación de responsabilidade (Expte. Mpal. Nº 15086/240). Desestimado o recurso.

t) Sentenza nº 192/2007 do 24.09.07 do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A p.o. Nº 306/2005. Demandante: NEMOMANÍA, S.L.Obxecto: Acordo da Xunta de Goberno Local de 7 de novembro de 2.005, dictado no procedemento sancionador por contaminación acústica (expte. Municipal 3299/306). Desestimado o recurso..

u) Auto nº 8, do 21.01.08 do X.Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 65/2007 p.o. Demandante: Dª Obdulia Lastra Francisco. Obxecto: Acto do 09.04.2007 sobre prórroga autorización de tempada en praias, expte. 18009-240, lote 5. Declara a inadmisibilidade.

v) Sentenza nº 331, do 11.12.07 do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 287/2007 p.a.Demandante: D. Enrique Guisande Estevez. Obxecto: Acordo da XGL do 02.04.07 desestimatorio da reclamación de responsabilidade patrimonial (expte. 603-243). Desestimado o recurso.

x) Auto nº 135, do 27.07.07 do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo noRC-A nº 63/2007 p.a.Demandante: D. Gabriel Revaliente Taboas.Obxecto:desestimación presunta da reclamación de reponsabilidade patrimonial (expte. 829-243) Desestimento.

z) Sentenza nº 1105/2007, do 20.12.07 do TSXG. Apelación nº 4068//2006.Demandante: D. José Manuel Garrido Martínez.Obxecto: Sentenza do X.Contencioso Administrativo desestimatoria de recurso en relación co reclamación de responsabilidade patrimonial (Expte. Mpal. 13.280/240) Estimado parcialmente o recurso.


BENESTAR SOCIAL
3.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar: alta expte. 1/831,1/1940, 1/2174, 1/1891, 4/1770, 12/1828, 23/1950.

MEDIO AMBIENTE
4.- Proposta para aprobación do mapa de ruidos de Vigo. Expte. 5381/306.

NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
5.- Dar conta da relación de expedientes de gasto menor tramitados polo Servizo de Normalización Lingüística durante o mes de febreiro de 2008. Expte. 689/334.

PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
6.- Prórroga do contrato para a prestación de servizos financieiros e servizo de caixa corporación adxudicados a Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra (Caixanova). Expte. 6889/540.

7.- Declarar deserto o concurso para a prestación do servizo de maquinaria con operador. Expte. 5394/250.

8.- Prórroga do contrato da prestación do servizo de vixilancia nos centros cívicos do Concello de Vigo. Expte. 1487/321.

9.- Expediente de contratación da subministración de combustible para o Parque Móbil. Expte. 5555/445.

10.- Revisión do prezo do contrato do servizo de ampliación, substitución, mantemento, conservación, subministración, instalación e explotación das intalacións da rede semafórica. Expte. 18218/240.

11.- Reclamación de Dª. María Jesús González Collazo de responsabilidade patrimonial. Expte. 1560/243. Estimada.

12.- Reclamación de D. Eduardo García Barrio de responsabilidade patrimonial. Expte.1236/243. Desestimada.

13.- Reclamación de Dª. Begoña Nieto del Valle de responsabilidade patrimonial. Expte. 1347/243. Desestimada.

14.- Reclamación de D. Carlos Cameselle Fernández de responsabilidade patrimonial. Expte. 1308/243. Desestimada.

15.- Reclamación de Dª. Belarmina Magdalena Montes Fernández de responsabilidade patrimonial. Expte. 993/243. Desestimada.

16.- Reclamación de Dª.Alejandra Pérez Homem de Almeida de responsabilidade patrimonial. Expte. 1636/243. Desestimada.

17.- Reclamación de D. Manuel Álvarez Montenegro de responsabilidade patrimonial. Expte. 1702/243. Desestimada.

18.- Reclamación de Dª. Carmen Meneses Estévez de responsabilidade patrimonial. Expte. 1253/243. Desestimada.

19.- Reclamación de D. Alejo Muras Martínez de responsabilidade patrimonial. Expte. 1571/243. Estimada.

20.- Reclamación de Dª. Ángeles González Domínguez de responsabilidade patrimonial. Expte. 1491/243. Desestimada.

21.- Reclamación de D. Juan Carlos Rivera Couñago de responsabilidade patrimonial. Expte. 1492/243. Estimada.

22.- Reclamación de Dª. Araceli Recio Figueiras de responsabilidade patrimonial. Expte. 1276/243. Responsable UTE Aqualia-FCCSA.

23.- Reclamación de Dª. Sandra González Piñeira de responsabilidade patrimonial. Expte. 1617/243. Estimada.

24.- Reclamación de Dª. Josefa Lemos Piñeiro de responsabilidade patrimonial. Expte. 1570/243. Desestimada.

PATRIMONIO HISTÓRICO
25.- Convalidación de gasto a favor da empresa Zunfer S.A. por importe de 944,01 € pola subministración de bomba aspiradora de auga para a Villa Romana de Toralla. Expte. 4205/307.

PERSOAL
26.- Prórroga do contrato de dúas ordenanzas para a Casa Galega da Cultura. Expte. 18066/220.

27.- Recurso de reposición interposto por D. Jaime Villar Salgueiro contra a praza de sarxento da Policía Local (OEP 2005). Expte. 18087/220.

PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO
28.- Solicitude de cualificación como iniciativa local de emprego (ILE) a empresa "Docelar SLNE". Expte. 5084/77.

SEGURIDADE
29.- Devolución de aval a Castro Galicia S.A. por reserva especial de vía pública na rúa Pintor Colmeiro. Expte. 74437/210.

URBANISMO
30.- Axudas de rehabilitación de vivendas:
a) Rúa Real, 2. Expte. 180/431.
b)Rúa Gamboa 3, 1º A. Expte. 331/431.
c) Rúa Gamboa 3, 2º A. Expte. 334/431.
d) Rúa Pescadores nº 1. Expte. 248/431.

31.- Dar conta de sancións urbanísticas e execucións subsidiarias que se remiten ó tesoureiro do Concello de Vigo para que dicte providencia de apremio. Expte. 2945/407.

32- Proxecto de compensación Polígono 3-PERI IV 01 San Roque. Aprobación definitiva. Expte. 4783/401.

33.- Constitución da entidade urbanística colaboradora UE IV-09 Ramón Nieto 3. Expte. 4773/401.

VIAS E OBRAS
34.- Proposta de remisión á Subdirección do Dominio Público Hidráulico de Augas de Galicia do "Plan de Emerxencia", "Normas de Explotación" e "Arquivo Técnico da presa de Zamáns". Expte.44448/250.

35.- Devolución de aval a Residenciales Braille S.L. por obras na rúa López de Neira nº 6. expte. 54963/250.

36.- Devolución de aval a Construcciones Orega S.L. por permiso de circulación á rúa Príncipe,15. Expte. 54366/250.

37.- Devolución de aval a Ankiarma S.L. polo permiso de circulación á rúa Urzáiz, 143. Expte. 54889/250.

38.- Devolución de aval a favor de Sánchez Álvarez S.L. por obras na rúa Eduardo Iglesias nº 10. Expte. 54360/250.

39.- Devolución de aval a favor de Tendidos Moncosa S.A. por execución de acometida eléctrica na Avda. Ramón Nieto 227. Expte. 53675/250.

40.- Devolución de aval a Intecga S.L. por execución de acometida eléctrica na Avda. Falperra nº 44. Expte. 54970/250.


41.- Devolución de aval a Intecga S.L. por execución de acometida eléctrica na Avda. Tomás Alonso nº 144. Expte. 54972/250.


42.- Rogos e preguntas.