Escoitar

Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno reunese o luns, día 13, ás 14 horas, para tratar , entre outros asuntos, sobre o V Festival de Música de Vigo Aremore e do proxecto de axardinamento do bulevar da Gran Vía.

venres, 10 set 2004
BENESTAR SOCIAL
1.- Prestación do Servizo de Axuda no Fogar, alta exptes. 15/53185, 15/00000, 11/00000, 15/53166, 15/53197, 05/30820.

CULTURA
2.- Contratación artística dos concertos do V Festival Música de Vigo Aremore 2004. Expte. 8409/331.

3.- Organización e producción dos concertos do V Festival de Música de Vigo Aremore 2004. Expte. 8410/331.

4.- Prezo de venda de entradas do V Festival de Música de Vigo “Are-More 2004”. Expte. 8421/331.

EMPREGO
5.- Dar conta da relación de beneficiarios/as e suplentes do Proxecto Alicerce. Expte. 2297/77.


INFORMÁTICA
6.- Contratación do servizo de desenvolvemento de tarefas referentes á xestión de expediente e á web do Concello de Vigo. Expte. 1536/113.


MOBILIDADE E SEGURIDADE
7.- Solicitude da Asociación Veciñal e Cultural Casco Vello de autorización para a realización do Certame de Música Mariñeira na Praza do Berbés o día 18.09.04. Expte. 69923/210.

8.- Bases para a adxudicación de subvencións aos titulares de autotaxis da cidade para a instalación de sistemas de seguimento, localización e outros elementos de seguridade- ano 2004. Expte. 70008/210.


PATRIMONIO E CONTRATACIÓN
9.- Expediente de contratación da edición de material para difusión cultural. Expte. 8379/331.

10.- Modificación do contrato de prestación do servizo de colaboración en materia de loita contra incendios subscrito coa empresa Servizos Medioambientais Forsai S.L. Expte. 2527/306.

11.- Inclusión no inventario municipal do cño. Gándara R-2 na parroquia de Saiáns. Expte. 12006/240.

12.- Proposta de denegación de autorización para a realización de obras no parking da rúa Venezuela. Expte. 17016/240.

13.- Resolución do contrato de asistencia técnica para actualización do inventario municipal subscirto con Soloplan S.L. Expte. 14369/240.

TURISMO
15.- Expediente de contratación da subministración e instalación de xardiñeiras colgantes en zonas comerciais e peonís do Concello de Vigo. Expte. 1487/104.


VIAS E OBRAS
16.- Devolución de fianza a favor de Teifro S.L. constituída para responder da ocupación da vía pública na rúa Chile nº 16. Expte. 19762/511.

17.- Aprobación técnica do proxecto de axardinamento do bulevar da Gran Vía, tramo Tarragona e praza de América. Expte. 42256/250.


XESTIÓN MUNICIPAL
18.- Xustificantes de libramentos.

19.- Rogos e preguntas.