Escoitar

Xunta de Goberno Local

xoves, 13 mar 2014
ASUNTOS PARA INCLUIR NA SESIÓN ORDINARIA DA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO 14 MARZO DE 2014.

1.- Acta da sesión ordinaria do 28 de febreiro de 2014.

ASESORÍA XURÍDICA
2.- Dar conta de Sentenzas e Autos:

a) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 292/2013 P.A. Demandante: "AGRUPACIÓN DE INDUSTRIAS ESPECIALES, S.L." Obxecto: Resolución do 17.9.2013, inadmisión de solicitude de declaración de nulidade. Procedemento de constrinximento (taxas auga). Estimado o recurso.

b) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 286/2013 P.A. Demandante: D. MIGUEL FERNÁNDEZ-PEDRERA. Obxecto: Resolución do 4.10.2013 (en reposición).Sanción de tráfico.(Expte.: 128674017). Estimado o recurso.

c) Sentenza do TSXG no recurso de apelación nº 7098/2013 interposto por J. MANUEL COSTAS LAGO e 3 persoas mais contra sentenza desestimatoria do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 129/2010 P.O. En relación con reclamación responsabilidade patrimonial por ruídos de Granitos Ibéricos S.A no Carballal. A Sentenza desestima a apelación.

d) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 2 de Vigo no RC-A nº 204/2013 P.A. Demandante: Dª MÓNICA GONZÁLEZ FRANCISCO. Obxecto: Acordo da X.Goberno local do 14 de xuño 2013 (e 8-8-2013 en reposición) sobre a adxudicación de servizos de temporada nas praias, lote 5º ( A Argazada). Expte.: 9178/306.Desestimado o recurso.

e) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 337/2012 P.O. Demandante: "FINCA DO CONDE, S.A." Obxecto: Resolución do TE-A do Concello de Vigo de 16.7.2012. Liquidación do Imposto sobre construcións, instalacións e obras (ICIO). Expte.: 34059 E 34058/42. Estimado parcialmente o recurso.

f) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 3/2012 P.O. Demandante: COMUNIDADE DE MVMC TEIS. Obxecto: Desestimación presunta (e expresa serodia mediante acordo da X.Goberno local do 11.5.2012) da solicitude do 19.5.2011 de expropiación de terreos (A Madroa, 75.427 m2)
Expte.: 8553/306. Desestimado o recurso.
g) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 304/2013 P.A. Demandante: Dª AMAYA DE LOS ÁNGELES GARCÍA GONZÁLEZ. Obxecto: Resolución do 17.9.2013. Sanción de Tráfico. Expte.: 138614614. Estimado o recurso.

h) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 296/2013 P.A. Demandante: Dª Mª BELÉN FERNÁNDEZ PÉREZ. Obxecto: Desestimación presunta de reposición (e expresa do 4.10.2013). Sanción de tráfico. Desestimado o recurso.

i) Sentenza do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 295/13 P.A. Demandante: Dª M.ª ÁNGELA ENRÍQUEZ ARAÚJO. Obxecto: Desestimación presunta da reposición, reclamación responsabilidade patrimonial caída na vía pública . Desestimado o recurso.

j) Auto do X. Contencioso-Administrativo nº 1 de Vigo no RC-A nº 3/2014 P.O. Demandante: FRANCE TELECOM ESPAÑA. Resolución de Medio Ambiente 3.4.2013. Orde de execución de limpeza do terreo. Expte: 13148/310. O Auto declara rematado o procedemento.

CONTRATACIÓN
3.- Devolución de garantías:
a) Imes S.A. Expte. 4728/241.
b) Moycosa S.A. Expte. 4719/241.
c) Construcciones Dios. Expte. 4735/241.

CULTURA, FESTAS E MUSEOS
4.- Dar conta da relación de expedientes de contratación de gasto menor tramitados polo Servizo de Cultura durante o mes de febreiro de 2014. Expte. 14571/331.

5.- Proxecto de convenio de colaboración entre o Concello de Vigo e a Asociación de Corais Polifónicas de Vigo (ACOPOVI) para a organización do Programa 2014 "Vigo, un mar de corais". Expte. 5456/335.

6.- Fixación do prezo de venda ao público do catálogo da exposición "Os que habitan" de Eva Díez en Casa das Artes. Expte. 272/341.

7.- Concesión de subvención nominativa á Fundación MARCO para programas de actividades e funcionamento do exercizo 2014. Expte. 715/341.

DEPORTES
8.- Proposta de autorización para organizar a "XV Medio Maratón Gran Bahía Vig-Bay 2014" o vindeiro 6 de abril. Expte. 12903/333.

9.- Proposta de autorización para organizar a proba deportiva "XXXVII Trofeo Campo a Través San Miguel de Oia", o 23 de marzo de 2014. Expte. 12960/333.

EDUCACIÓN
10.- Indemnización substitutiva por importe de 8.075,68 € a favor de Imaxinería S.L pola xestión da Escola Municipal de Teatro – febreiro 2014. Expte. 15846/332.

11.- Proposta de autorización para a instalación dunha estación de calidade do aire no CEIP Lope de Vega. Expte. 15768/332.

OSPIO
12.- Proxecto de obras para a "Execución da rede separativa de fecais e pluviais na Rúa Arenal, entre o nº 106 e Miragaia". Expte. 2345/443.

PARTICIPACIÓN CIDADÁ
13.- Proposta de aceptación de axuda de 15.000 € para o financiamento da aula CeMIT concedida en resolución da directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia. Expte. 6546/320.

POLICÍA LOCAL
14.- Proposta de autorización a D. Ricardo Soto Rodríguez de asistencia a curso de "Instrutor formador de guías caninos" mediante comisión de servizo con dereito a indemnización, no Concello de Bujarsot (Valencia). Expte. 40163/212.

RECURSOS HUMANOS
15.- Execución de títulos xudiciais 287/2013 do Xulgado do Social nº 3, nos autos procedemento 499/2010 en materia de cantidades, de Dna. Sonia Mª Martínez Alonso. Expte. 24539/220.

16.- Gratificación por servizos especiais e extraordinarios por exceso de xornada anual do persoal do Servizo de Cemiterios correspondente ao mes de xaneiro 2014. Expte. Núm.: 24905/220.

17.- Reclamación de revisión de bases de cotización presentada polo empregado público municipal D. José A. Álvarez Díaz. Expte. 24729/220.

18.- Axudas extraordinarias Fondo de Acción Social (Febreiro 2014). Expte. 24974/220.

19.- Dar conta de Resolucións do concelleiro-delegado de Xestión Municipal:

a) Resolución de data 05.03.14, relativa á aceptación de renuncia de Dª Mª Lourdes Guerrero Meleiro. Expte. 24986/220.

b) Resolución de data 06.03.14, relativa á declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Jesús Iglesias Lorenzo. Expte. 24987/220.

c) Resolución de data 6.03.14, relativa á declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. José Lago Lago. Expte. 24988/220.

e) Resolución de data 06.03.14, relativa á declaración da xubilación obrigatoria do empregado público municipal D. Paulino De La Torre Gentil. Expte. 24989/220.

TRANSPORTES
20.- Indemnizacións substitutiva por importe de 32.529,48€ a favor de Interparking Hispania S.A. polos servizos de apoio á xestión do aparcamento sito no subsolo da Praza de Portugal – xaneiro 2014. Expte. 282/449.

21.- Rogos e preguntas.

DECRETO DE CONVOCATORIA
Examinada a relación de asuntos precedentes correspondentes ós expedientes para a súa inclusión na orde do día, convoco á Xunta de Goberno Local para realizar sesión ordinaria na súa Sala o día 14 de marzo de 2014, ás 9,00 h. en primeira convocatoria e, de non existir quórum, unha hora despois (10,00 h.) en segunda convocatoria, para resolver os asuntos da devandita relación.
Notifíquese ós Sres. e Sras. membros da Xunta de Goberno Local; á titular da Asesoría Xurídica, ao interventor xeral, á titular do Órgano de Apoio á Xunta de Goberno Local e ós demais membros do grupo político municipal do PSdG-PSOE . Fágase público no taboleiro da Casa do Concello para ós efectos de información.

Vigo, 13 de marzo de 2014.
me.
O ALCALDE, A CONCELLEIRA SECRETARIA DA
XUNTA DE GOBERNO LOCAL,


Abel Caballero Álvarez Dª. Mª Jesús Lago Rey.